این فصلنامه تحت عنوان مجله نامه ایران و اسلام با  کسب مجوز 18666 از وزارت ارشاد راه اندازی و نخستین شماره آن در تابستان سال 1391  با موضوع  ایران شناسی  و اسلام شناسی به چاپ رسید. مطابق مصوبه شورای پژوهش کتابخانه ملی در تیرماه 1399 مقرر شد تا این فصلنامه با عنوان جدید مجله بین المللی مطالعات ایرانی- اسلامی  و تحت پوشش کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات فناوری به منظور کسب حداکثری مخاطبان به کار خود ادامه دهد. انتظار می رود محققان و صاحب نظران حوزه مطالعاتی  ایرانی و اسلامی در رشد تکاپوهای علمی این مجله علمی-پژوهشی سهمی بخود اختصاص دهند.بدیهی است در این طریق الویت با پژوهش های علمی طراز اول  خواهد بود. 

سردبیر مجله 

دکتر فاطمه جان احمدی 

 

 

مجله بین المللی مطالعات ایرانی- اسلامی در زمینه ایران شناسی اسلام  شناسی و مراجع  مهم آن در دنیا  برای شمارگان  سال 98  مقاله می پذیرد. 

این نشریه از تحقیقات دانشجویان و محققان حوزه ایران شناسی اسلام شناسی استقبال کرده آنها را در الویت خود قرار خواهد داد. 

 

خواهشمند است جهت برقراری ازتباط صرفا از طریق آدرس ایمیل ذیل اقدام فرمایید 

jiinlai2020@gmail.com

Janahmad2004@yahoo.com 

شماره جاری: دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-128 

ابر واژگان