این فصلنامه از سال 1399 با عنوان جدید مجله مطالعات ایرانی اسلامی با اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ 1399/05/20 با شماره 18666 جهت چاپ مقاله به سه زبان فارسی، انگلیسی وعربی  در حوزه ایران شناسی و اسلام شناسی  به منظور کسب حداکثری مخاطبان جامعه علمی و درج یافته های پژوهشی در زمینه تخصصی راه اندازی شد. انتظار می رود محققان و صاحب نظران حوزه مطالعاتی  ایرانی و اسلامی در‌ رشد تکاپوهای علمی این مجله علمی سهمی به خود اختصاص دهند.بدیهی است در این طریق الویت با پژوهش های علمی طراز اول و تحقیقات دانشگاهی خواهد بود. حضور بهترین های عرصه تحقیقات ایرانی اسلامی در فهرست اعضای هیات تحریریه این مجله فرصتی مغتنم برای معرفی میراث ایرانی به مخاطبان و پژوهشگران جوان است .

          این مجله با حمایت انجمن ایران شناسی ایران به چاپ می رسد

         پردازش، داوری و انتشار مقاله در این نشریه رایگان می‌‎باشد.

   سردبیر مجله

دکتر فاطمه جان احمدی 

 

 

مجله بین المللی مطالعات ایرانی- اسلامی در زمینه ایران شناسی اسلام  شناسی و مراجع  مهم آن در دنیا  برای شمارگان  زمستان 1401 مقاله می پذیرد. 

این نشریه از تحقیقات دانشجویان و محققان حوزه ایران شناسی اسلام شناسی استقبال کرده آنها را در الویت خود قرار خواهد داد. 

 

خواهشمند است جهت برقراری ازتباط صرفا از طریق آدرس ایمیل ذیل اقدام فرمایید 

jiinlai2020@gmail.com

Janahmad2004@yahoo.com 

شماره جاری: دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-170 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان