اقتصاد جوامع مسلمان در عصر ایلخانان: مطالعه موردی ارّان

دوره 10، شماره 3، آبان 1399، صفحه 31-53

10.30484/jii.2020.2659

ابوالفضل سلمانی گواری؛ جمال پیرمردشتربان


واکاوی تأثیر مکتب فلسفی مشائی یونانی بر فلسفه اسلامی

دوره 9، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 36-63

10.30484/jii.2022.3001.1068

احمدرضا بهنیافر؛ یدالله حاجی زاده


وضعیت زبان فارسی در هندوستان

دوره 9، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 64-73

10.30484/jii.2020.2741

محمد علی ربانی


مذهب و گرایشات طریقتی در سراوان

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 113-148

10.30484/jii.2022.2943.1056

مهدی خلیلی؛ محمد علی علیزاده


سال اول/شماره چهارم/بهار 1392

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-278