دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ارزش‌های ادبی تاریخی و مردم‌شناسی نوادرالحکایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

حسن ذوالفقاری؛ ظریفه بالایی


2. قرمطیان و مساله برکندن حجرالاسود در منابع تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

رضا دشتی


3. شکل‌گیری و کاربست دانش ایران شناسی در غرب و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1399

سمیه خانی پور


4. جستاری بر موقوفات طبی زنان واقف تهران در دوره پهلوی اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

الهام ملک زاده؛ مرضیه افرافر


5. بازخوانی تحولات علمی و فرهنگی اصفهان در دوره ی افشاریه و زندیه از خلال منابع تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

بهاره نصیری


6. بررسی نقش اسلام و مسلمین در شکوفایی تجارت و بازرگانی خلیج فارس (از قرن دوم تا پایان قرن هشتم هجری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

رضا دشتی


7. کاربرد نسب و تأثیر آن در ایجاد چالش در جهان اسلام (دو قرن اول هجری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

کورش صالحی


8. تبیین علل و عوامل منازعات شیخیه و متشرعه در کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1399

احمد یعقوبی؛ اصغر منتظرالقائم؛ محمدعلی چلونگر


9. تاثیر کارگزاران ایرانی شیعه در سامان بخشی امور سیاسی و فرهنگی دولت اوده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1399

احمدرضا بهنیافر


10. اقتصاد جوامع مسلمان در عصر ایلخانان(مطالعه موردی اران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1399

ابوالفضل سلمانی گواری؛ جمال پیرمرد شتربان


11. نقش سازمان پرورش افکار در تغییرات گسترده فرهنگی فرادستان حکومتی (از بالا)، در دورة رضاشاه پهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

ابراهیم صابری نژاد


12. « خاطره نویسی و جایگاه آن در تاریخ نگاری دوره ی قاجار»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

سمیه عباسی؛ سیمین فصیحی


13. تاثیر منزلت مذهبی و علمی نخبگان ایرانی در تثبیت اقتدار خلافت فاطمیان مصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

حیات مرادی


14. تغییر در روش نام‌گذاری فرزندان در نزد حاکمان ایرانی از قرن سوم تا پنجم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

حسن سلیمی باهر؛ عباس احمدوند


15. بررسی و واکاوی نقش حمدالله مستوفی در حفظ و گسترش فرهنگ و هویت ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

حسین محمدی


16. واکاوی گفتمان یهودی درمراجع علمی اسلام شناسی مطالعه موردی: دایره المعارف اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

داود رنجبران


17. نامه ای تاریخی از دانشمندی اهل سنت به یکی از مراجع شیعه در تأیید تحریم تنباکو عهد قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

شهباز محسنی


18. مطالعه تطبیقی پوشش زنان در چهار نگاره از شاهنامه های دوره صفوی : دیدار زال و رودابه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

مهدیه هاشمی؛ عبدالکریم عطارزاده


19. تحلیل فرهنگ ایرانی در ساختار فرهنگ نویسی در شبه‌قارۀ هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

فرزانه اعظم لطفی


20. بررسی ادب فارسی و فرهنگ ایرانی در هند دوره اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1399

فرزانه اعظم لطفی


22. رساله جمالیه یا حورائیه مولانا یعقوب چرخی (شرح رباعی شیخ ابوسعید ابی الخیر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1399

نادر کریمیان


23. از قند تا دق مصری درآیینه شعر فارسی: بازتاب روابط تجاری ایران و مصر در ادبیات فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

سعیده حیدری نژاد


24. نسخة خطّیِ فارسی «گنج رشیدی» در خانقاه رشیدیه، جون‌پور، هندوستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

لیلا عبدی خجسته؛ محمد ارشاد عالَم ندوی