دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ارزش‌های ادبی تاریخی و مردم‌شناسی نوادرالحکایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

حسن ذوالفقاری؛ ظریفه بالایی


2. قرمطیان و مساله برکندن حجرالاسود در منابع تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

رضا دشتی


3. شکل‌گیری و کاربست دانش ایران شناسی در غرب و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1399

سمیه خانی پور


4. جستاری بر موقوفات طبی زنان واقف تهران در دوره پهلوی اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

الهام ملک زاده؛ مرضیه افرافر


5. بازخوانی تحولات علمی و فرهنگی اصفهان در دوره ی افشاریه و زندیه از خلال منابع تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

بهاره نصیری


6. بررسی نقش اسلام و مسلمین در شکوفایی تجارت و بازرگانی خلیج فارس (از قرن دوم تا پایان قرن هشتم هجری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

رضا دشتی


7. تبیین علل و عوامل منازعات شیخیه و متشرعه در کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1399

احمد یعقوبی؛ اصغر منتظرالقائم؛ محمدعلی چلونگر


8. تاثیر کارگزاران ایرانی شیعه در سامان بخشی امور سیاسی و فرهنگی دولت اوده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1399

احمدرضا بهنیافر


9. اقتصاد جوامع مسلمان در عصر ایلخانان(مطالعه موردی اران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1399

ابوالفضل سلمانی گواری؛ جمال پیرمرد شتربان


10. نقش سازمان پرورش افکار در تغییرات گسترده فرهنگی فرادستان حکومتی (از بالا)، در دورة رضاشاه پهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

ابراهیم صابری نژاد


11. « خاطره نویسی و جایگاه آن در تاریخ نگاری دوره ی قاجار»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

سمیه عباسی؛ سیمین فصیحی


12. تاثیر منزلت مذهبی و علمی نخبگان ایرانی در تثبیت اقتدار خلافت فاطمیان مصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

حیات مرادی


13. تغییر در روش نام‌گذاری فرزندان در نزد حاکمان ایرانی از قرن سوم تا پنجم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

حسن سلیمی باهر؛ عباس احمدوند


14. بررسی و واکاوی نقش حمدالله مستوفی در حفظ و گسترش فرهنگ و هویت ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

حسین محمدی


15. واکاوی گفتمان یهودی درمراجع علمی اسلام شناسی مطالعه موردی: دایره المعارف اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

داود رنجبران


16. نامه ای تاریخی از دانشمندی اهل سنت به یکی از مراجع شیعه در تأیید تحریم تنباکو عهد قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

شهباز محسنی


17. مطالعه تطبیقی پوشش زنان در چهار نگاره از شاهنامه های دوره صفوی : دیدار زال و رودابه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

مهدیه هاشمی؛ عبدالکریم عطارزاده


18. تحلیل فرهنگ ایرانی در ساختار فرهنگ نویسی در شبه‌قارۀ هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

فرزانه اعظم لطفی


19. بررسی ادب فارسی و فرهنگ ایرانی در هند دوره اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1399

فرزانه اعظم لطفی


21. رساله جمالیه یا حورائیه مولانا یعقوب چرخی (شرح رباعی شیخ ابوسعید ابی الخیر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1399

نادر کریمیان


22. از قند تا دق مصری درآیینه شعر فارسی: بازتاب روابط تجاری ایران و مصر در ادبیات فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

سعیده حیدری نژاد


23. نسخة خطّیِ فارسی «گنج رشیدی» در خانقاه رشیدیه، جون‌پور، هندوستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

لیلا عبدی خجسته؛ محمد ارشاد عالَم ندوی


24. بازنمایی حماسه های تاریخی پیشا اسلامی در منابع متقدم عربی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1400

کورش صالحی؛ حسن قهرمانلو


25. در جستجوی خوشی در رباعیات خیام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1400

آدلا نیکولتا چیرو


26. سیره نگاری مستشرقان مسلمان معاصر: بررسی و تحلیل رویکرد هشام جعیط به سیره رسول خدا(ص)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1400

مجید منهاجی؛ مهدی ساداتی نژاد


27. مکتب تاریخ نگاری بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1400

حمید اسدپور