دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ارزش‌های ادبی تاریخی و مردم‌شناسی نوادرالحکایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

حسن ذوالفقاری؛ ظریفه بالایی


2. جستاری بر موقوفات طبی زنان واقف تهران در دوره پهلوی اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

الهام ملک زاده؛ مرضیه افرافر


3. نامه ای تاریخی از دانشمندی اهل سنت به یکی از مراجع شیعه در تأیید تحریم تنباکو عهد قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

شهباز محسنی


4. مطالعه تطبیقی پوشش زنان در چهار نگاره از شاهنامه های دوره صفوی : دیدار زال و رودابه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

مهدیه هاشمی؛ عبدالکریم عطارزاده


6. از قند تا دق مصری درآیینه شعر فارسی: بازتاب روابط تجاری ایران و مصر در ادبیات فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

سعیده حیدری نژاد


7. در جستجوی خوشی در رباعیات خیام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1400

آدلا نیکولتا چیرو


8. سیره نگاری مستشرقان مسلمان معاصر: بررسی و تحلیل رویکرد هشام جعیط به سیره رسول خدا(ص)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1400

مجید منهاجی؛ مهدی ساداتی نژاد


9. مکتب تاریخ نگاری بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1400

حمید اسدپور


10. ملاحظاتی رهیافتی در ترجمه‌های رباعیات خیام به زبان ژاپنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1400

10.30484/jii.2021.2936.1052

سیدآیت حسینی


11. ساسانی گرایی در نقوش منسوجات آل بویه با تکیه بر سه قطعه پارچه مضبوط در موزه کلیولند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1400

10.30484/jii.2021.2853.1045

زهرا تقدس نژاد؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ محمد رضا شریف زاده


12. بازتاب تفکرات شیعی سلاطین صفوی با استناد به نامه های آنان به سلاطین عثمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1400

10.30484/jii.2021.2945.1054

محمد رضا سلمانی عبیات؛ سیده سوسن فخرایی؛ زهرا غافلی


13. بازتاب مواجهه شرع و یاسا در حقوق زمینداری ایران در مطالعات شرق شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1400

10.30484/jii.2021.2794.1040

کوروش فتحی


14. متن فارسی عرفانی تابلوهای هشت گانه مسجد قدیم دهستان «نَه جیا یینگ» در جنوب چین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1400

10.30484/jii.2021.2944.1053

سید جلال امام


15. بازتاب مسیرهای تجارت باستان در کوش‌نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.30484/jii.2021.2949.1055

یینگ‌جون لیو


16. نشانه‌شناسی تصاویر سفرنامه‌های شرق‌شناسان: خوانشی پسااستعماری(مطالعه موردی کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.30484/jii.2021.2965.1062

زهرا کرانی


17. سیر تحول نساجی دردوره پهلوی اول ودوم باتأکید برنقش یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1400

10.30484/jii.2021.2962.1064

سیدمنصور امامی میبدی


18. کاروانسراهای ساسانی- اسلامی جنوب ایران(مطالعه موردی کاروانسرای محمدآباد کهگیلویه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

10.30484/jii.2021.2831.1044

حسین سپیدنامه؛ احمد صالحی کاخکی


19. ویژگی‌های زنانه داستان‌های جادویی بانوان زرتشتی در قیاس با نمونه‌های فارسی (نمونه موردی: آش اوماچو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1400

10.30484/jii.2021.2959.1060

آزاده پشوتنی زاده