دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بازنمایی نمادها ونمودهای فرهنگی درعزاداری های آئینی و تعزیه های سنتی سیستان بر اساس سفرنامه ها و منابع مکتوب تاریخی و ادبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1399

شهرزاد شهریاری


2. در جستجوی خوشی در رباعیات خیام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1400

آدلا نیکولتا چیرو


3. ملاحظاتی رهیافتی در ترجمه‌های رباعیات خیام به زبان ژاپنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1400

10.30484/jii.2021.2936.1052

سیدآیت حسینی


4. بازتاب تفکرات شیعی سلاطین صفوی با استناد به نامه های آنان به سلاطین عثمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1400

10.30484/jii.2021.2945.1054

محمد رضا سلمانی عبیات؛ سیده سوسن فخرایی؛ زهرا غافلی


5. بازتاب مواجهه شرع و یاسا در حقوق زمینداری ایران در مطالعات شرق شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1400

10.30484/jii.2021.2794.1040

کوروش فتحی


6. متن فارسی عرفانی تابلوهای هشت گانه مسجد قدیم دهستان «نَه جیا یینگ» در جنوب چین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1400

10.30484/jii.2021.2944.1053

سید جلال امام


7. سیر تحول نساجی دردوره پهلوی اول ودوم باتأکید برنقش یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

10.30484/jii.2021.2962.1064

سیدمنصور امامی میبدی


8. ویژگی‌های زنانه داستان‌های جادویی بانوان زرتشتی در قیاس با نمونه‌های فارسی (نمونه موردی: آش اوماچو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1400

10.30484/jii.2021.2959.1060

آزاده پشوتنی زاده


9. واکاوی تأثیر مکتب فلسفی مشائی یونانی بر فلسفه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

10.30484/jii.2022.3001.1068

احمدرضا بهنیافر


10. بازشناخت جنبه‌های اجتماعی و سیاسی توسعه و تداوم آیین‌های سوگواری‌ اسلامی در ایران (دوره تاریخی آل بویه تا مغول)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

10.30484/jii.2022.3060.1073

مرضیه برزوئیان؛ محمدرضا خاکی


11. منصب داران ایرانی و شکوفایی دانش پزشکی در دولت گورکانیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

10.30484/jii.2022.3073.1075

احمدرضا بهنیافر


12. فرهنگ مذاکره و گفتگو در سیره رسول خدا (ص)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

10.30484/jii.2022.3039.1072

فاطمه جان احمدی