سیره نگاری مستشرقان مسلمان معاصر: بررسی و تحلیل رویکرد هشام جعیط به سیره رسول خدا(ص)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تاریخ اسلام- دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 استادیار و عضو هئیت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.30484/jii.2021.2639

چکیده

سیره نگاری با محوریت سیره پیامبر اکرم (ص) از مهم‌ترین حوزه های پژوهشی است ، که مسلمانان از گذشته تاکنون و حتی شرق‌شناسان با اهداف مختلف به آن پرداخته‌اند. این امر از قرون نخستین آغاز و تاکنون ادامه دارد. هشام جعیط (1935م.) اندیشمند نواندیش و مورخ تونسی با اتکا به رویکردهای انسان‌شناسانه، مکتب تاریخ‌نگاری آنال، تکیه بر آراء شرق‌شناسان و احاطه بر منابع گذشته با روشمندی خاصی، سیره نبوی را با نگرشی نو عرضه کرد. جعیط در مجموعه سه جلدی با عنوان «فی السیره النبویه» با رویکردی انتقادی مباحث مربوط به وحی، قرآن و نبوت را به صورت تطبیقی در ادیان توحیدی و از منظر انسان شناسی، فلسفی، تاریخی و با رویکرد پدیدارشناسی مورد بررسی قرار داده است.
این مقاله با رویکردی توصیفی – تحلیلی و تحلیل محتوا، پاسخی به چند پرسش اساسی است؛ ازجمله: خوانش هشام جعیط در زمینه سیره‌نگاری نبوی و مهم‌ترین دستاوردهای وی در این زمینه چیست؟ عوامل موثر بر رویکردهای تاثیرگذار بر خوانش و سیره‌نگاری وی چیست؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biography of Contemporary Muslim Orientalists: A Study and Analysis of Hisham Ja'it's Approach to the Prophet's Biography

نویسندگان [English]

  • majid menhaji 1
  • Mehdi sadatinejad 2
1 PhD in Islamic History - Tarbiat Modares University, Tehran
2 Assitant Professor Department of Political Science University of Tehran
چکیده [English]

Undoubtedly, the biography of the Holy Prophet is one of the most important areas of research that Muslims from the past to the present and even orientalists have dealt with for various purposes. This started from the first century AH and continues until now.The great position of the Holy Prophet (PBUH) and his unique role in human history have been constantly considered by Islamic and non-Islamic historians, narrators, etc.
Hichem Djait, The Tunisian modernist thinker and historian, relying on the approaches of anthropology, the school of anal historiography, relying on the views of orientalists and surrounding the sources of the past with a special method, presented the prophetic biography with a new perspective.
In this article, with a descriptive-analytical approach and content analysis, an answer to some basic questions is given; Including: What is the reading of Hisham Ja'it in the field of prophetic biography and his most important achievements in this field? What are the influential people and approaches to his reading and biography?

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Prophet Muhammad
  • Hichem Djait
  • Oriental studies
  • Prophetic biography
  • anthropology