نظام آموزش مکتب‌خانه‌ای ایران عصر صفویه (با تأکید بر روایت سیاحان اروپایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد تاریخ/ گروه آموزشی تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان

10.30484/jii.2022.3249.1090

چکیده

پیشینه مکتب به‌عنوان جایگاهی برای آموزش خواندن یا نوشتن به پیش از اسلام برمی‌گردد و در دوران اسلامی آموختن قرآن و مقدمات دینی نیز بر کارکرد مکتب افزوده شد. به‌تدریج در دوره‌های مختلف اسلامی، مکتب به‌عنوان یکی از نهادهای آموزشی به‌شمار آمد که در آن به کودکان هم سواد و هم آموزش قرآن و دستورات دینی را آموزش می‌دادند. در عصر صفویه نیز براساس گزارش‌های موجود، در شهرهای کشور مکتب‌های زیادی وجود داشته که امر تعلیم و تربیت کودکان را در مرحله ابتدایی برعهده داشته‌اند. در این مقاله، نظام آموزش مکتب‌خانه‌ای عصر صفویه براساس گزارش‌های سیاحان اروپایی و متون تاریخ‌نگارانه آن عصر به‌روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده است. یافته-های پژوهش نشان داده که در عصر صفویه نوعی نظام مکتبی برای تعلیم و تربیت کودکان وجود داشته که سازمان و ضوابط درونی واحدی برای آن وجود نداشت و براساس اراده و خواست مکتب‌دار و بیرون از قواعد و ضوابط حکومتی اداره می‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Safavid Iranian school education system (with emphasis on the narrative of European tourists)

نویسنده [English]

  • Jahanbakhsh Savagheb
Lorestan University
چکیده [English]

The history of the school goes back to pre-Islamic times as a place for teaching reading or writing, and in the Islamic era, learning the Qur'an and religious preliminaries were added to the school's function. Gradually, in different Islamic periods, the school was considered as one of the educational institutions in which children were taught both literacy and teaching the Qur'an and religious instructions. In the Safavid era, according to existing reports, there were many schools in the cities of the country that were in charge of educating children in the primary stage. In this article, the school education system of the Safavid era based on the reports of European tourists and historiographical texts of that era has been studied in a descriptive-analytical manner. Findings have shown that in the Safavid era, there was a school system for educating children for which there was no single organization and internal rules and was run according to the will of the school and outside the rules and regulations of the government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Safavid era
  • education system
  • school
  • European tourists
دوره 12، شماره 2
شهریور 1401
صفحه 26-46
  • تاریخ دریافت: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 19 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 26 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1401