جایگاه زنان ایرانی در آثار مستشرقان؛ مطالعه موردی کتاب تاریخ ایران از ظهور اسلام تا آمدن دولت سلجوقیان ج ۴ پژوهش دانشگاه کمبریج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و دکترای تاریخ و تمدن اسلامی کرمانشاه ایران

10.30484/jii.2022.2926

چکیده

کشور ایران و مردمانش نقش غیرقابل انکاری در توسعه تمدن اسلامی داشته‌اند. حضور زنان و نقش آنان در این تحولات تمدنی انکارناپذیر است. متأسفانه در طول تاریخنگاری این نقش و جایگاه نادیده گرفته شده‌است، با وجود اینکه حضور و جایگاه زنان در جوامع اسلامی از موضوعات مهم و مورد توجه مستشرقان بوده‌است، اما به دلایلی در کتاب "تاریخ ایران از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان " پژوهش دانشگاه کمبریج، جایگاه و نقش زنان در تحولات نادیده گرفته شدهاست. در واقع با نادیده انگاری نقش زنان در مجموعه مقالات این کتاب، حضور آنان در امور مختلف اعم از سیاسی، اجتماعی و دیگر امور، بسیار کم اهمیت جلوه داده‌شده‌است. مقاله حاضر به‌روش توصیفی- تحلیلی و انتقادی، سعی میکند تا به بازتاب جایگاه و نقش زنان ایرانی به روایت نویسندگان مجموعه مقالات این کتاب بپردازد. به نظر می‌رسد علی‌رغم آگاهی نویسندگان مقالات این کتاب، نقش و جایگاه زنان در این دوره به‌درستی مشخص و تبیین نشده است. هرچند انعکاس حضور آشکار زنان در کتابهای تاریخی بهصورت کلی بسیار کم فروغ است، لیکن مطالعه انتقادی این مجموعه مقالات نشانمیدهد، عدم بررسی همه جانبه منابع مکتوب تاریخی، یکی از عوامل مهم نادیده انگاری نقش آفرینی زنان در تاریخ تحولات ایران بودهاست. هرچند در این مقوله پیش داوریهای مستشرقین نسبت به زنان مسلمان هم سبب عدم اهتمام به درج نقش آفرینی آنان در تحولات شدهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The position of Iranian women in the works of Orientalists; A case study of the Cambridge History of Iran, Vol. 4: From the Arab Invasion to the Saljuqs (Volume 4)

نویسنده [English]

  • NosratBanoo Azizi
Researcher and PhD in History and Islamic Civilization of Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The country of Iran and its people have played an undeniable role in the development of Islamic civilization. The presence of women and their role in these civilizational developments is undeniable. Unfortunately, during historiography, this role and place has been neglected, even though the presence and place of women in Islamic societies has been one of the important topics and attention of Orientalists, but for some reasons, in the book "History of Iran from the collapse of the Sassanid government to the arrival of the Seljuqs", the university research Cambridge, the position and role of women in the developments have been neglected.In fact, by ignoring the role of women in the collection of articles in this book, their presence in various matters, including political, social and other matters, has been downplayed.The present article tries to reflect the position and role of Iranian women in the descriptive-analytical and critical way according to the authors of the collection of articles in this book. It seems that despite the knowledge of the authors of the articles in this book, the role and position of women in this period has not been properly defined and explained. Although the reflection of the obvious presence of Iranian women in historical books is generally very faint, but the critical study of this collection of articles showed that the lack of comprehensive examination of written historical sources and works has been one of the important factors of neglecting the role of women in the history of Iranian developments. However, in this category, the prejudices of orientalists towards Muslim women have caused them to not pay attention to recording and writing the role of women in the developments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Iranian women i
  • Orientalists
  • The Cambridge History of Iran
  • تاریخ دریافت: 17 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 24 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 12 مرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 15 مهر 1401