خلیج فارس شناسی مقدمه ایران‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر. ایران

2 پژوهشگر و دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی از گروه تاریخ دانشگاه بوشهر. بوشهر ایران

10.30484/jii.2022.2928

چکیده

خلیج‌فارس به‌عنوان شاه‌راه تجاری در طول تاریخ، نقش اساسی در مسائل اقتصادی، سیاسی- نظامی، اجتماعی و حتی فرهنگی ایران و جهان ایفا نموده‌است. موقعیت اساسی این آبراه مهم سبب شده تا از دیرباز مورد توجه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار گیرد. به همین دلیل، شناخت مسائل و تاریخ خلیج‌فارس در جنبه‌های مختلف، دارای اهمیت فراوانی بوده است. به‌عبارتی مطالعات خلیج‌فارس مقدمه‌ای بر شناخت تاریخ ایران است و شناخت این تاریخ بدون بررسی تاریخ خلیج‌فارس، شناختی مبهم و ناقص خواهد بود. پرچه به دلایل محتلف در طول تاریخ ایران توجه درخوری به تاریخ نگاری خلیج‌فارس نشده است، اما برخی از ادوار بویژه از دوره افشاریه و زندیه علی الخصوص اواخر دوره قاجار توجه به مسائل خلیج‌فارس بیشتر شده است و در نتیجه حجم آثار و تألیفات در این زمینه افزایش یافته است. این در حالی است که امروزه بسیاری از دولت‌های منطقه خلیج‌فارس و قدرت‌های جهانی به مطالعات خلیج‌فارس پرداخته‌اند. این پژوهش به بررسی چگونگی مطالعات خلیج‌فارس شناسی و علل توجه به آن پرداخته‌است و بر این فرض استوار است که تحلیل تاریخ خلیج‌فارس می‌تواند مقدمه‌ای جهت شناخت تحولات امروز و کسب منافع در این آبراه سیاسی- نظامی و اقتصادی باشد. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با اتکا به داده‌های مختلف تاریخی سعی در تحلیل و واکاوی این مساله داشته‌است. یافته‌های این پژوهش حکایت از توسعه مراکز علمی مربوط به تاریخ خلیج‌فارس به‌ویژه در ابعاد سیاسی نظامی و اقتصادی دارد و این در حالی است که کمتر به جنبه اجتماعی در مقایسه با دیگر جنبه‌ها توجه شده‌است. هم چنین لازم است جهت خروج از تکرار تحقیقات در مورد خلیج‌فارس به‌ویژه در مراکز علمی ایران، استراتژی‌های نوین علمی جهت مطالعات خلیج‌فارس طراحی شود تا با برنامه‌ریزی هر چه دقیق‌تر به سیاستمداران در مورد مسائل حال و آینده این آبراه مهم کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Persian Gulf Studies Introduction to Iran Studies

نویسندگان [English]

 • Hamid Asadpour 1
 • Hossein Eskandari 2
1 Assistant Professor of the Department of History, Literature and Humanities. Persian Gulf University, Bushehr. Iran
2 History researcher and PhD in History of Iran, Islamic Period.
چکیده [English]

The Persian Gulf, as a trade highway throughout history, has played a key role in economic, political-military, social and even cultural issues not only in Iran but also in the world. The basic location of this important waterway has long attracted the attention of regional and supra-regional powers. For this reason, understanding the issues of the Persian Gulf in various aspects is of great importance. In other words, Persian Gulf studies are a prelude to understanding the history of Iran. The importance of this knowledge is such that knowing the history of Iran, without examining the history of the Persian Gulf, is a vague and incomplete knowledge. Throughout the history of Iran, due to the views of the rulers and consequently historians, less attention has been paid to the historiography of the Persian Gulf. However, from the Afsharid and Zandid periods, and especially the late Qajar period, more attention was paid to the Persian Gulf issues, and as a result, the volume of works and writings in this field increased. Today, many governments in the Persian Gulf region and world powers have studied the Persian Gulf. This study examines how Persian Gulf studies are studied and the reasons for paying attention to it, and is based on the assumption that the analysis of Persian Gulf history can be a prelude to understanding today's developments and gaining benefits in this political-military and economic waterway. This research has tried to analyze and analyze this issue with analytical and descriptive methods and relying on various data. The findings of this study indicate the development of scientific centers related to the history of the Persian Gulf, especially in the political, military and economic dimensions, and less attention has been paid to the social aspect compared to other aspects. It is also necessary to design new scientific strategies for Persian Gulf studies in order to avoid repetitive research on the Persian Gulf, especially in Iranian scientific centers, in order to help politicians plan the current and future issues of this important waterway as accurately as possible.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Persian Gulf
 • Historiography
 • Iran
 • Economy
 • Politics
 • Society
 • تاریخ دریافت: 06 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 27 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 15 مهر 1401