اهداف و چشم انداز

معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی به جهانیان

شناخت و معرفی مراجع ایران شناسی- اسلام شناسی در جهان 

شناساندن و معرفی  شخصیت های برجسته و صاحب نام و تاثیرگذار  ایران شنا سی و اسلام شناسان  و آثار آنها 

کشف و مطرح کردن ایران شناسان و اسلام شناسان گمنام

معرفی دستاوردهای علمی  ایران شناسان و اسلام شناسان به جهانیان

معرفی و نقد آثار علمی و پژوهشی در همه زمینه های ایران شناسی و اسلام شناسی 

معرفی کرسی های علمی ایرانشناسی و اسلام شناسی در جهان