راهنمای نویسندگان

هنگام ارسال مقالات رعایت نکات و دستورالعمل های  ذیل برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار بموقع مجله ضروری است:

لطفا کلیه مقالات از طریق سامانه مجله به آدرس ذیل ارسال گردد. لازم به ذکر است جهت ارسال مقاله ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

http://jii.nlai.ir

پذیرش مقاله صرفا از طریق سایت مجله امکان پذیر است. برای ثبت نام در سایت مجله مطالعات ایران واسلام و ارسال مقاله لطفا مراحل زیر را اجرا فرمایید: