اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر غلامرضا امیر خانی

تاریخ ایران اسلامی استادیار و عضو هیات علمی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

www.nlai.ir/
gamirkhaniyahoo.com

سردبیر

دکتر فاطمه جان احمدی

تاریخ اسلام دانشیار عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

janahmad2004yahoo.com

h-index: 2  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد علی آذر شب

استاد زبان و ادبیات عربی استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/azarshab
azarshabut.ac.ir

دکتر غلامرضا امیر خانی

استادیار تاریخ ایران اسلامی استادیار و عضو هیات علمی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

www.nlai.ir/introduction-researchers
amirkhaninlia.ir

دکتر خلیل پروینی

استاد زبان و ادبیات عرب عضو هیت علمی گروه ادبیات عرب دانشگاه تربیت مدرس

parviniyahoo.com

محمود جعفری دهقی

فرهنگ و زبانهای باستانی گروه فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشکده علوم انسانی و ادبیات، دانشگاه تهران

mdehaghiut.ac.ir
0000-0003-4517-1631


استاد تمام گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشکده علوم انسانی و ادبیات دانشگاه تهران

دکتر نجفقلی حبیبی

فلسفه و حکمت اسلامی استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران

najafgholihabibigmail.com

دکتر فریبرز خسروی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار و عضو هیات علمی کتابخانه ملی ایران

www.nlai.ir/introduction-researchers
khosraviyahoo.com

دکتر حسن ذوالفقاری

استاد زبان و ادبیات فارسی استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/zolfagari
zolfagari_hasanyahoo.com

دکترغلامحسین زرگری نژاد

استاد تاریخ ایران اسلامی عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران-ایران

zargari53gmail.com

دکتر زهره زرشناس

استاد فرهنگ و زبانهای باستانی استاد و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی تهران ایران

www.zarshenas.com/fa/
zzarshenasgmail.com

دکتر رضا رضا زاده لنگرودی

دانشیار تاریخ ایران اسلامی استاد و عضو هیات علمی دانشنامه جهان اسلام

fa.wikipedia.org
rezazadehgmail.com

دکتر نرگس نشاط

دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار و عضو هیات علمی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی -تهران- ایران

www.nlai.ir/documents
narges_neshatyahoo.com

دکتر کورش صالحی

تاریخ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه دانشگاه سیستان و بلوچستان

ksalehi50yahoo.com

دکتر فاطمه جان احمدی

دانشیار تاریخ اسلام دانشیار و عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

f.janahmadimodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر ولید العریض (اردن هاشمی)

استاد تاریخ اسلام استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه یرموک اردن هاشمی

faculty.yu.edu.jo/waleed_j/SitePages/Home.aspx
waleed_jyu.edu.jo
0096227211111

دکتر ساره البربوشی (فرانسه)

Oriental lanArabic langue andguages دانشکده زبانهای دانشگاه تولوز

sarra.barbouchiuniv-tlse2.fr

دکتر سامی جوده الزیدی ( عراق )

تاریخ اسلام گروه تاریخ ,و باستان شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه ذی قار عراق

samiutq.edu.iq

دکتر رفعت حسین(مصر)

استاد زبان و ادبیات فارسی و زبان های شرقی استاد عضو هیات علمی دانشکده زبانهای دانشگاه قنات سوئز

hrefaat574gmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر نادر کریمیان سردشتی

زبان و ادبیات فارسی و باستان شناسی عضو هیات علمی میراث فرهنگی .تهران .ایران

nk_sardashtiyahoo.com

دکتر حبیب الله عظیمی

فقه و حقوق , نسخ پژوه استادیار و عضو هیات علمی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی -تهران- ایران

www.nlai.ir/documents/
habibazimiyahoo.com

دکتر علی محمد طرفداری

تاریخ ایران اسلامی استادیار و عضو هیات علمی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی- تهران - ایران

tarafdaryyahoo.com

دکتر فرزانه اعظم لطفی

مطالعات هند و زبان و ادبیات و فرهنگ اردو استادیار گروه زبان و ادبیات اردو دانشگاه تهران- ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/f.azamlotfi/
f.azamlotfigmail.com

ویراستار ارشد

دکتر کورش صالحی

تاریخ گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

ksalehi50yahoo.com