اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمود جعفری دهقی

فرهنگ و زبانهای باستانی گروه فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشکده علوم انسانی و ادبیات، دانشگاه تهران

mdehaghiut.ac.ir
0000-0003-4517-1631


استاد تمام گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشکده علوم انسانی و ادبیات دانشگاه تهران