اصول اخلاقی انتشار مقاله

مجله تابع اصول اخلاقی و پایبند به مالکیت فکری است و هیات تحریریه مجله در هر شرایطی که تخلف نویسندگان محرز شود از انتشار مقاله  ممانعت خواهند کرد.