نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ابو موسی محمد عارف بالله تلاش های بنیاد ابوریحان در احیای تمدن اسلامی در بنگلادش مصاحبه با دکتر عارف بالله رئیس و موسس بنیاد ابوریحان در بنگلادش [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 27-35]
 • ادبیات فارسی مصاحبه با پروفسور محمد ابوالکلام سرکار استاد تمام و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا بنگلادش به بهانه گرامیداشت یکصدمین سال تاسیس گروه فارسی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 9-26]
 • اسپانیای قرون میانه عنوان: بازکاشت* مسیحیت در سرزمین جدید: هویت دینی مسیحیان مستعرب در اندلس قرن12م/6ق [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 73-87]
 • اسلام عنوان: بازکاشت* مسیحیت در سرزمین جدید: هویت دینی مسیحیان مستعرب در اندلس قرن12م/6ق [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 73-87]
 • اندلس عنوان: بازکاشت* مسیحیت در سرزمین جدید: هویت دینی مسیحیان مستعرب در اندلس قرن12م/6ق [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 73-87]

ب

 • بنگلادش مصاحبه با پروفسور محمد ابوالکلام سرکار استاد تمام و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا بنگلادش به بهانه گرامیداشت یکصدمین سال تاسیس گروه فارسی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 9-26]
 • بنگلادش تلاش های بنیاد ابوریحان در احیای تمدن اسلامی در بنگلادش مصاحبه با دکتر عارف بالله رئیس و موسس بنیاد ابوریحان در بنگلادش [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 27-35]
 • بنگلادش مصاحبه با همای ادب فارسی در بنگلادش دکتر محمد کاظم کهدوئی استاد زبان و ادبیات فارسی اعزامی به دانشگاه داکا [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 37-47]
 • بنیاد ابوریحان تلاش های بنیاد ابوریحان در احیای تمدن اسلامی در بنگلادش مصاحبه با دکتر عارف بالله رئیس و موسس بنیاد ابوریحان در بنگلادش [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 27-35]

ت

 • تمدن اسلامی تلاش های بنیاد ابوریحان در احیای تمدن اسلامی در بنگلادش مصاحبه با دکتر عارف بالله رئیس و موسس بنیاد ابوریحان در بنگلادش [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 27-35]

چ

 • چین زبان و ادبیات فارسی در چین: تجربۀ زیستۀ یک استاد مصاحبه با آقای دکتر حامد وفایی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 29-42]
 • چین کرسی‌های زبان فارسی در چین [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 49-84]

د

 • داکا تلاش های بنیاد ابوریحان در احیای تمدن اسلامی در بنگلادش مصاحبه با دکتر عارف بالله رئیس و موسس بنیاد ابوریحان در بنگلادش [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 27-35]
 • داکا مصاحبه با همای ادب فارسی در بنگلادش دکتر محمد کاظم کهدوئی استاد زبان و ادبیات فارسی اعزامی به دانشگاه داکا [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 37-47]
 • داکا مرور صد سال آموزش زبان فارس در دامن پرفسور کُلثوم ابوالبَشَر مادر زبان فارسی در دانشگاه داکا بنگلادش [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 49-73]
 • داکار آشنایی با زبان و ادبیات فارسی در سنگال مصاحبه با خانم دکتر سعاد لی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 21-27]
 • داکار وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی در سنگال از زبان یک سفیر [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 43-48]
 • دانشگاه تهران زبان و ادبیات فارسی در چین: تجربۀ زیستۀ یک استاد مصاحبه با آقای دکتر حامد وفایی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 29-42]
 • دانشگاه داکا مصاحبه با پروفسور محمد ابوالکلام سرکار استاد تمام و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا بنگلادش به بهانه گرامیداشت یکصدمین سال تاسیس گروه فارسی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 9-26]
 • دانشگاه داکا مصاحبه با همای ادب فارسی در بنگلادش دکتر محمد کاظم کهدوئی استاد زبان و ادبیات فارسی اعزامی به دانشگاه داکا [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 37-47]
 • دانشگاه داکا مرور صد سال آموزش زبان فارس در دامن پرفسور کُلثوم ابوالبَشَر مادر زبان فارسی در دانشگاه داکا بنگلادش [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 49-73]
 • دانشگاه داکار آشنایی با زبان و ادبیات فارسی در سنگال مصاحبه با خانم دکتر سعاد لی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 21-27]
 • دانشگاه داکار وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی در سنگال از زبان یک سفیر [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 43-48]
 • دانشگاه مطالعات بین‌المللی شانگهای کرسی‌های زبان فارسی در چین [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 49-84]
 • دپارتمان زبان و ادبیات فارسی آشنایی با کرسی های زبان و ادبیات فارسی ، ایران شناسی در ژاپن به روایت استادیار زبان و ادبیات ژاپنی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 5-20]
 • دپارتمان زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی در چین: تجربۀ زیستۀ یک استاد مصاحبه با آقای دکتر حامد وفایی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 29-42]
 • دست‌خط مؤلفان طرح یک ایده: راستی آزمایی دست‌خط مؤلفان نسخه‌های خطی فارسی و عربی موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 89-94]
 • دکتر حامد وفایی زبان و ادبیات فارسی در چین: تجربۀ زیستۀ یک استاد مصاحبه با آقای دکتر حامد وفایی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 29-42]
 • دکترحسن ذوالفقاری کرسی‌های زبان فارسی در چین [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 49-84]
 • دکترسعادلی آشنایی با زبان و ادبیات فارسی در سنگال مصاحبه با خانم دکتر سعاد لی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 21-27]
 • دکتر کلثوم ابوالبشر مرور صد سال آموزش زبان فارس در دامن پرفسور کُلثوم ابوالبَشَر مادر زبان فارسی در دانشگاه داکا بنگلادش [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 49-73]
 • دکترمحمدرضا دهشیری وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی در سنگال از زبان یک سفیر [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 43-48]
 • دکتر محمد کاظم کهدوئی مصاحبه با همای ادب فارسی در بنگلادش دکتر محمد کاظم کهدوئی استاد زبان و ادبیات فارسی اعزامی به دانشگاه داکا [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 37-47]

ر

 • راستی آزمایی طرح یک ایده: راستی آزمایی دست‌خط مؤلفان نسخه‌های خطی فارسی و عربی موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 89-94]

ز

 • زبان و ادبیات ژاپنی آشنایی با کرسی های زبان و ادبیات فارسی ، ایران شناسی در ژاپن به روایت استادیار زبان و ادبیات ژاپنی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 5-20]
 • زبان و ادبیات فارسی تلاش های بنیاد ابوریحان در احیای تمدن اسلامی در بنگلادش مصاحبه با دکتر عارف بالله رئیس و موسس بنیاد ابوریحان در بنگلادش [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 27-35]
 • زبان و ادبیات فارسی مصاحبه با همای ادب فارسی در بنگلادش دکتر محمد کاظم کهدوئی استاد زبان و ادبیات فارسی اعزامی به دانشگاه داکا [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 37-47]
 • زبان و ادبیات فارسی مرور صد سال آموزش زبان فارس در دامن پرفسور کُلثوم ابوالبَشَر مادر زبان فارسی در دانشگاه داکا بنگلادش [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 49-73]
 • زبان و ادبیات فارسی آشنایی با کرسی های زبان و ادبیات فارسی ، ایران شناسی در ژاپن به روایت استادیار زبان و ادبیات ژاپنی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 5-20]
 • زبان و ادبیات فارسی آشنایی با زبان و ادبیات فارسی در سنگال مصاحبه با خانم دکتر سعاد لی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 21-27]
 • زبان و ادبیات فارسی وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی در سنگال از زبان یک سفیر [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 43-48]
 • زبان و ادبیات فارسی کرسی‌های زبان فارسی در چین [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 49-84]
 • زبان و ادبیات فارسی در چین زبان و ادبیات فارسی در چین: تجربۀ زیستۀ یک استاد مصاحبه با آقای دکتر حامد وفایی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 29-42]

ژ

 • ژاپن آشنایی با کرسی های زبان و ادبیات فارسی ، ایران شناسی در ژاپن به روایت استادیار زبان و ادبیات ژاپنی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 5-20]

س

 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران فرهنگ نویسی و فرهنگ های چند زبانه : بررسی فرهنگ های چند زبانه نسخه ۱۹۲۲۰- ۵ در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 85-97]
 • سنگال آشنایی با زبان و ادبیات فارسی در سنگال مصاحبه با خانم دکتر سعاد لی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 21-27]
 • سنگال وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی در سنگال از زبان یک سفیر [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 43-48]

ش

 • شانگهای کرسی‌های زبان فارسی در چین [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 49-84]

ف

 • فارسی و عربی طرح یک ایده: راستی آزمایی دست‌خط مؤلفان نسخه‌های خطی فارسی و عربی موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 89-94]
 • فرهنگ نویسی و فرهنگ های چند زبانه فرهنگ نویسی و فرهنگ های چند زبانه : بررسی فرهنگ های چند زبانه نسخه ۱۹۲۲۰- ۵ در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 85-97]

ک

 • کلید واژه: دکترسید آیت حسینی آشنایی با کرسی های زبان و ادبیات فارسی ، ایران شناسی در ژاپن به روایت استادیار زبان و ادبیات ژاپنی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 5-20]

گ

 • گروه زبان و ادبیات فارسی مصاحبه با پروفسور محمد ابوالکلام سرکار استاد تمام و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا بنگلادش به بهانه گرامیداشت یکصدمین سال تاسیس گروه فارسی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 9-26]

م

 • مادر فارسی بنگلادش مرور صد سال آموزش زبان فارس در دامن پرفسور کُلثوم ابوالبَشَر مادر زبان فارسی در دانشگاه داکا بنگلادش [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 49-73]
 • محمد ابوالکلام مصاحبه با پروفسور محمد ابوالکلام سرکار استاد تمام و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا بنگلادش به بهانه گرامیداشت یکصدمین سال تاسیس گروه فارسی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 9-26]
 • مسیحیان مستعرب عنوان: بازکاشت* مسیحیت در سرزمین جدید: هویت دینی مسیحیان مستعرب در اندلس قرن12م/6ق [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 73-87]

ن

 • نسخه‌های خطی طرح یک ایده: راستی آزمایی دست‌خط مؤلفان نسخه‌های خطی فارسی و عربی موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 89-94]

ه

 • هویت دینی عنوان: بازکاشت* مسیحیت در سرزمین جدید: هویت دینی مسیحیان مستعرب در اندلس قرن12م/6ق [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 73-87]
login