نویسنده = ابوالفضل داودی رکن آبادی
ساسانی گرایی در نقوش منسوجات آل بویه با تکیه بر سه قطعه پارچه مضبوط در موزه کلیولند

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 30-49

10.30484/jii.2021.2853.1045

زهرا تقدس نژاد؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ محمد رضا شریف زاده