نویسنده = محمد حسین رامشت
ایران‌شناختی

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 35-49

10.30484/jii.2022.3029

محمد حسین رامشت؛ عترت محمدیان