کلیدواژه‌ها = ایران
واکاوی بسترهای تاریخی آشنایی اروپائیان با فرهنگ ایرانی و زبان فارسی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 107-132

10.30484/jii.2022.3076.1081

سید عباس ناجی حسین دوست؛ رضا مراد صحرایی


بازتاب تفکرات شیعی سلاطین صفوی با استناد به نامه های آنان به سلاطین عثمانی

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 161-190

10.30484/jii.2021.2945.1054

سیده سوسن فخرایی؛ محمد رضا سلمانی عبیات؛ زهرا غافلی