خیام در جهان اسپانیایی زبان

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402

10.30484/jii.2023.3100

نجمه شبیری


اقتصاد جوامع مسلمان در عصر ایلخانان: مطالعه موردی ارّان

دوره 10، شماره 3، آبان 1399، صفحه 31-53

10.30484/jii.2020.2659

ابوالفضل سلمانی گواری؛ جمال پیرمردشتربان


ایران‌شناختی

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 35-49

10.30484/jii.2022.3029

محمد حسین رامشت؛ عترت محمدیان


واکاوی تأثیر مکتب فلسفی مشائی یونانی بر فلسفه اسلامی

دوره 9، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 36-63

10.30484/jii.2022.3001.1068

احمدرضا بهنیافر؛ یدالله حاجی زاده


وضعیت زبان فارسی در هندوستان

دوره 9، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 64-73

10.30484/jii.2020.2741

محمد علی ربانی


بررسی و مطالعه انتقادی ترجمه‌های رباعیات خیام به زبان روسی

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 90-109

10.30484/jii.2023.3350.1101

جان‌اله کریمی مطهر؛ زینب صادقی سهل‌آباد