دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

نقد داستان انگیزه تألیف کتاب فصل الخطابِ محدث نوری (با تأکید بر نقل آیت الله محمد صادقی تهرانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401

10.30484/jii.2023.3136.1082

کاظم استادی


بررسی و مطالعه انتقادی ترجمه‌های رباعیات خیام به زبان روسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1401

10.30484/jii.2023.3350.1101

جان‌اله کریمی مطهر؛ زینب صادقی سهل‌آباد


علوم طبیعی در آثار زکریای قزوینی با تکیه بر عجایب المخلوقات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.30484/jii.2023.3396.1112

زهرا کمرروستا


نقش وقف در توسعه نظام آبرسانی در ایران ، مطالعه موردی: دوره جانشینان تیمور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.30484/jii.2023.3413.1116

صدیقه پرویزی نیا


مطالعه تطبیقی سبک لباس مردان با زنان دوره مملوکی از سال ( 784- 923ه.ق/ 1382- 1517م)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.30484/jii.2023.3234.1087

یاره ابراهیم حسن


تحلیل عوامل اثرگذار بر زیست‌مایه مردم در دوره صفوی (مطالعه موردی: سفرنامه‌های سانسون و تاورنیه بر پایة تصویرشناسی فرهنگی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.30484/jii.2023.3407.1114

خلیل بیگ‌زاده؛ نازنین نامداری


بررسی و نقد آراء مستشرقان عصر قاجار درباره آینده سیاسی ایران؛ مطالعه موردی سفرنامه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

10.30484/jii.2023.3475.1119

سعید نجفی نژاد