ایرانیان در هند: تأثیر کارگزاران ایرانی در گسترش فرهنگ اسلامی ـ شیعی دردولت اوده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ایران

چکیده

چکیده شناخت فرهنگ ایرانی و راههای گسترش تمدن ایرانی ـ اسالمی همواره از بایستههای پژوهشهای تاریخی بوده، اما کمتوجهی به تأثیر کارگزاران شیعه ایرانی در تحوالت سیاسی، فرهنگی و تمدنی سرزمین اوده بهرغم اهمیت موضوع و بهرغم کثرت حضور ایرانیان متشیع در سرزمین هند، به کمبود بررسیهای علمی مؤثر در اینباره انجامیده است. بر پایه منابع تاریخی، مهاجرت تدریجی ایرانیان به منطقه اوده )شمال شبه قاره هند( و نفوذ آنان در دربار فرمانروایان بومی آنجا و سرانجام فراچنگ آوردن قدرت سیاسی، از نیمه نخست سده دوازدهم قمری )1134 )آغاز شد. این بخش از شبه قاره هند، تا اواخر سده سیزدهم )1272 ،)از نزدیکترین مقاصد جغرافیایی مهاجران ایرانی به شمار میرفت. این مقاله با توجه به اهمیت تشریح سهم ایرانیان در تمدن جهانی و گسترش فرهنگ ایرانی به دیگر سرزمینها که از مهمترین وظایف محققان معاصر است، با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی به این پرسشها پاسخ میگوید: »سهم کارگزاران ایرانی شیعی در سامانبخشی به اوضاع سیاسی و فرهنگی دولت اوده چه اندازه بوده است؟ ایرانیان شیعه از چه راهکارهایی برای تثبیت فرهنگ ایرانی ـ شیعی در آن سرزمین بهره گرفتند؟ بر پایه مستندات تاریخی، تثبیت نظام سیاسی دولت اوده و گسترش تفکر شیعی و توسعه و ترویج مظاهر و مصادیق فرهنگی ایرانی و شیعی را از پیآمدهای حضور کارگزاران ایرانی در دولت اوده میتوان برشمرد؛ چنانکه حتی نفوذ کمپانی هند شرقی، مانع تأثیرگذاری آنان در تثبیت نظام سیاسی و مبارزه با بیگانگان نبود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranians in India: The Influence of Iranian Agents on the Spread of Islamic-Shiite Culture in the Avadh State

نویسنده [English]

  • ahmadreza behniafar
Azad eslamic university of Damghan
چکیده [English]

Description of the contribution of Iranians to world civilization and the process of the spread of Iranian culture all over the world is very important for thecontemporary scholars. The Indian subcontinent has been one of the closest geographical destinations for Iranian immigrants.According to historical sources, the gradual migration of Iranian to the Avadh region in the north of the Indian subcontinent and their initial influence in the court of local rulers as well as their access to the political power began from the first half of the twelfth century AH (1134 AH) and lasted to the late thirteenth century AH (1272 AH). Understanding the Iranian culture and the process of the expansion of the Islamic Iranian civilization is very important for this historical research; therefore, the present article intends to answer these questions with a descriptive and analytical approach:
What was the role of Iranian Shiite agents in organizing the political and cultural conditions of the AvadhState?
 What strategies have they used to consolidate Iranian-Shiite culture?
In order to achieve the purpose of the study, the geographical location and historical conditions of Avadh before the arrival of the Iranians is studied, then the role of Iranian immigrants as the agents of Mughal Emperorsis considered andtheera of monarchy in Avadh under the auspices of the East India Company and also their influence on politics, culture and civilization is discussed. For example their influence on the evolution of Urdu language and architecture is explained.Due to the geographical importance and historical background of this region, Avadh in the north of the Indian subcontinent was considered as a suitable region to be influenced by Iranian and Shiite culture and civilization.Historical studies have shown that the role of Iranian agents was affected  because the active presence and rule of the Iranians in Avadh as the agents and Kings in very synchronize with the weakness of the Mughal dynasty and the growing power of British colonization in the Indian subcontinent.Although the Iranians were able to take advantage of the Mughal's weakness, but there was a great obstacle called Britain, which diminished the influence of the Iranian agents on the culture and civilization of Avadh. British agents confronted the Shiite Iranians by any means, including rumors, accusations, slanders andespionage.Finally, Iranian Agents were able to organize the political situation of the Avadhstateand they could also take an important step to stabilize the situation by suppressing internal riots, due to the weakness of the Mughal government, military and political experience, intelligence and courage, as well as loyal companions.Another result of this study is that the beginning of the Avadhmonarchy was associated with the domination of the East India Company over the Avadh kings. Then, political and military weakness gradually overwhelmed the Avadh government and the British came to dominate the land. It can be concluded that the influence of Iranian agents on the cultural manifestations of Avadhwasdue to their Shiite beliefs and their adherence to the religious customs and had religious aspect. That is why it concludes the construction of Imambareh and Hosseiniyah, glorious Muharram mourning, establishment of seminaries and strengthening of the authority of religious leaders.Butfor the Iranian agents science, art, architecture and the creation of various buildings and roads was also of great importance; so that Lucknow was chosen as the capital after Faizabad and gained more glory than Delhi.Also, due to the Iranian descent of the Nawabs and kings of Avadh, despite the development and growth of Urdu, Persian language and literature still survived and the writing of books in this ancient language continued because of the support of the rulers of Avadh.Despite existing obstacles such as the influence of the East India Company, it can be claimed that, the presence of Iranian agents in the Avadhstateleads to the stabilization of the political system of the Avadh government and the expansion of Shiite thought and the development and promotion of Iranian and Shiite cultural manifestations and examples, strengthening of the political system,as well as the campaign against enemy Aliens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avadh
  • India
  • Iranian Agents
  • Shiite Culture
  • Iranian Civilization
  • Islamic
 
Ashuri, P.(1956).A Brief History of Muslims. [n.d.]:Agra [In Persian]
آشوری، پرشاد(1956). مختصر تاریخ مسلمانان، آگره: بی نا.
Bahri, Hardev(1960).Persian Influence On Hind, Allah Abad: The Bhara to Press.
Birdwood, Sir George (1915).Report on the Record of the India office, London: Humphery Milford.
Brown, Edward G.(1920).Persian Literature under tartar Dominion, Cambridge: University Press.
Elphinstone, Mountstuart (1843) [1841]. The History of India (Vol. 1). London: J. Murray
Irwin, H. C. (1880).The Garden of India, London: W. H .A. Allen co.
Fereshteh , M.Q.(2009).History of the rise of the Mahomedan power in India.Tehran:Society for the National Heritage of Iran publication [In Persian]
فرشته، محمد قاسم بن غلامعلی(1388). تاریخ فرشته، تصحیح دکتر محمد رضا نصیری، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 
Jafariyan, R. (2009).Shia Atlas. Tehran: National Geography Organization of Iran. [In Persian]
جعفریان، رسول(1388). اطلس شیعه، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
Juzjani, M. (1984). Nasiri classes. Edited byAbdolhayHabibi,.Tehran : World of Book[In Persian]
جوزجانی، منهاج سراج(1363). طبقات ناصری، تصحیح، مقابله و تحشیه عبدالحی حبیبی ، تهران: دنیای کتاب.
Hollister, J. N. (1994). The Shī'a of India. Translated by AzarmidokhtMashayekhfaridani. Tehran. University Publication Center [In Persian]
هالیستر، جان نورمن(1373).  تشیع در هند، ترجمه آذر میدخت مشایخ فریدونی، تهران:  مرکز نشر دانشگاهی.
 
Koch, E.(1994). Mughal architecture: an outline of its history and development.Translated by HoseinSoltanzadeh,Teharn:Cultural Research Office [In Persian]
کخ، ابا،(1373). معماری هند، ترجمه حسین سلطان زاده، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی
Kenur, D. (1992). AvadehGardn .Lucknow: Ahmadi Publication [In Persian]
کنور، درگاپرشاد(1992). بوستان اوده، لکهنو: مطبوعه احمدی.
MashayekhFaridani, M.H.(1986). Urdu connections with Persian, Nashre Danesh,5-7.[In Persian]
مشایخ فریدنی، محمد حسین(1365).پیوستگی های اردو با فارسی، فصلنامه نشر دانش، 5-7
Marshman, Johnclark(1880). Abridged history of India, London: W.M. Black wood and sons.
Mohammad, G.(1995). Political and literary situation in the Indian court. Ashena,5(25) .[In Persian]
غلام ، محمد(1374).اوضاع سیاسی و ادبی در دربار اوده هند، مجله آشنا،5(25)
 
Nadavi, A.(2000). History of Islamic invitation and its periods in India, Translated byMohammadqasemQasemi,. Zahedan:SeddighiPublication.[In Persian]
ندوی، ابولحسن علی(1379). تاریخچه دعوت اسلامی و ادوار آن در هند، ترجمه محمد قاسم قاسمی، زاهدان: نشر صدیقی.
NajmulghaniKhan(1919). Avadh History.Lucknow, MunshiNawalKishore[In Persian]
نجم الغنی خان(1919). تاریخ اوده، لکهنو: نولکشور.
Naqavi, A.(1964).Farsi Biography in India and Pakistan, Tehran. Elmi Publication. [In Persian]
نقوی، علی رضا(1343). تذکره فارسی در هند و پاکستان، تهران: انتشارات علمی.
Narayen, B.(1960). Subedarane Avadh. Faizabad: [S.L.][In Persian]
نرائن، برج(1960). صوبه داران اوده، فیض آباد: بی نا.
 
Radfar, A. (2001). Persian language and literature in the land of Avadh, Persian letter, 6 (2). [In Persian]
رادفر، ابوالقاسم(1380).زبانو ادبیات فارسی در سرزمین اوده، نامه پارسی، 6(2).
Sadr e Haj SeyyedJavadi, A. (1996). Encyclopedia of Shi'a . Tehran: Seyed Seed Mohabati[In Persian]
صدر حاج سید جوادی، احمد و دیگران(1375)دائره­المعارف تشیع، تهران: نشر سید سعید محبتی.
Sirhindi, Y. (2003). Happy Royal History. Edited by Mohammad HedayatHosein. Tehran:AsatirPubliction.[In Persian]
سیهرندی، یحیی بن عبدالله(1382). تاریخ مبارک شاهی، به سعی و تصحیح محمد هدایت حسین، تهران: انتشارات اساطیر.
Sirvastava, A.L. (1974).Shuja – Ud – Doulah of Awadh, Agra.
Sleeman, Maj, Sirw. Gen (1858). A Journey through the Kingdom of Oudh in 1849- 1850, London: Richard Bentley.
Tohns, Tom (1907).Geographical Hands Books India, London.