عنوان: بازکاشت* مسیحیت در سرزمین جدید: هویت دینی مسیحیان مستعرب در اندلس قرن12م/6ق

نویسنده

دانش اموخته رشته تاریخ

10.30484/jii.2019.2684

چکیده

با ورود اسلام به اندلس، مسیحیان آنجا با در مواجهه با نفوذ فرهنگ و دین جدید در معرض تغییرات مختلفی قرار گرفتند. برخی از آنها با فرایند عربی شدن، خود را با محیط اسلامی جدید وفق دادند و سازگار کردند و برخی دیگر از مسیحیان در عین حال که شاهد تأثیرگذاری و نفوذ مسلمانان بر مسیحیان بودند، سعی داشتند هویت دینی خود را حفظ کنند. پژوهش حاضر درصدد است، برخی از متونی را که توسط نویسندگان مسیحی مستعرب در قرن12م/6ق  در اندلس و با تکیه و استفاده از قرآن و منابع الهیات مسیحی متقدم  نوشته شده بود تا از این طریق بتوانند هویت دینی مسیحیان را در محیط و بستر  اسلامی متمایز و حفظ کنند، مورد بررسی قرار دهد و در این راستا به دغدغه اصلی پژوهش که چگونگی سازگاری ادیان-اسلام و مسیحیت- در اندلس است، پاسخ داده و بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

(Re-planting Christianity) The Reconstruction of Christianity in the New Land: The Religious Identity of the Arab Christians in Andalusia in the 12th Century

نویسنده [English]

  • azam Bahrami
PhD of History
چکیده [English]

With the arrival of Islam in Andalusia, the Christians there were exposed to various changes in the face of the influence of the new culture and religion. Some of them adapted to the new Islamic environment through the process of becoming Arab, while others tried to maintain their religious identity while witnessing the influence of Muslims on Christians. The present study seeks to identify some of the texts written by Muslim Christian writers in Andalusia in the 12th century A.D., relying on and using the Qur'an and the sources of early Christian theology, in order to distinguish the religious identity of Christians in the Islamic context. And to preserve, to examine, and in this regard to answer and address the main concern of the research, which is the compatibility of religions - Islam and Christianity - in Andalusia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Andalusia
  • Arab Christians
  • Islam
  • Religious Identity
  • Medieval Spain