نظام آموزش مکتب‌خانه‌ای ایران عصر صفویه (با تأکید بر روایت سیاحان اروپایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد تاریخ/ گروه آموزشی تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان

چکیده

پیشینه مکتب به‌عنوان جایگاهی برای آموزش خواندن یا نوشتن به پیش از اسلام برمی‌گردد و در دوران اسلامی آموختن قرآن و مقدمات دینی نیز بر کارکرد مکتب افزوده شد. به‌تدریج در دوره‌های مختلف اسلامی، مکتب به‌عنوان یکی از نهادهای آموزشی به‌شمار آمد که در آن به کودکان هم سواد و هم آموزش قرآن و دستورات دینی را آموزش می‌دادند. در عصر صفویه نیز براساس گزارش‌های موجود، در شهرهای کشور مکتب‌های زیادی وجود داشته که امر تعلیم و تربیت کودکان را در مرحله ابتدایی برعهده داشته‌اند. در این مقاله، نظام آموزش مکتب‌خانه‌ای عصر صفویه براساس گزارش‌های سیاحان اروپایی و متون تاریخ‌نگارانه آن عصر به‌روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده است. یافته-های پژوهش نشان داده که در عصر صفویه نوعی نظام مکتبی برای تعلیم و تربیت کودکان وجود داشته که سازمان و ضوابط درونی واحدی برای آن وجود نداشت و براساس اراده و خواست مکتب‌دار و بیرون از قواعد و ضوابط حکومتی اداره می‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The school education system of Iran during the Safavid period emphasizing the narrative of European travelers

نویسنده [English]

  • Jahanbakhsh Savagheb
Lorestan University
چکیده [English]

The history of the school "Maktabkhane" in Iran as a place to teach reading or writing goes back to pre-Islamic times. During the Islamic era, learning the Quran and religious principles was also added to the function of the school. Gradually, in different Islamic eras, the school was considered one of the educational institutions where children were taught to read and write, as well as learn the Quran and religious instructions. In the Safavid era, according to the available reports, many schools in the cities of Iran were responsible for the education of children at the elementary level. In this article, the educational system of the Safavid "Maktabkhane” or school has been analyzed in a descriptive-analytical way based on the reports of European travelers and historiographical texts of that era. The findings of the research show that in the Safavid era, there was a kind of school education system for the education of children, which did not have the same organization and internal rules for it. These schools were managed only at the request of the school owners or their founders, outside of government rules and regulations.
Introduction
One of the most important institutions in any society is the institution of education, which is in charge of educating, educating, and training people in society. The background of this institution in Iran goes back to the ancient period and it has been continued in the Islamic period based on Islamic education. In the Safavid era, the educational system was carried out in the form of schools. Schools were responsible for making children and young people literate or teaching them to read and write. The European travel writers who have observed Iranian society during their travels and visits to Iran during the Safavid era have tried to gather information from various angles, they have an almost clear picture of the good and bad of the education system in Iran. At this time, the interest of Iranians from all walks of life and groups was to increase science and knowledge. The Iranian Family cared about children's education in school and continuing their education in higher schools, which were mostly religious fields. Among the topics that tourists paid attention to were the costs and teaching methods in schools and their weaknesses and shortcomings. This article, by posing the question, what image did the European tourists present of the education system of Safavid era Iran at the elementary level (education of children and teenagers.
materials and methods
Since the nature of this article is historical and we have to look for the answers to the questions of this article in the travelogue writers' texts, the research method is descriptive-analytical based on library sources. In this article, the education system of the Safavid era schools has been examined based on the reports of European travelers and the historiographical texts of that era, and an attempt has been made to answer the question of what image European travelers have of the education system at the primary level (especially for children and teenagers) in Iran during the Safavid period?
Discussion of Results & Conclusions
Examining the reports of European travelers about the social and cultural conditions of Iran during the Safavid era shows that in the educational system of this period, there were schools, "Maktabkhane" in different cities. They were mainly responsible for the education of children. These schools were not state-owned but were established by individuals, and their educational regulations were subject to the wishes and will of the school's founder or owner. The educational program of these schools included the teaching of the Qur'an, the basics of Arabic and Persian, religion and religion, and learning calligraphy and arithmetic. Research showed that the purpose of schools was to prepare children to enter higher education. Therefore, becoming literate to enter into daily life and the ability to do business and to do things related to profession, work, and livelihood were considered among their goals. Also, in these schools, children are taught politeness and correct behavior, and how to respect elders. There were no government rules and regulations for the schools, and the regulations in each city were according to the taste and wishes of the school owner. In addition to schools, families also played a role in the education of children by choosing a teacher at home and taking care of their behavior and education. The government system also intervened in the education of the prince's and nobles' children, and in this way, they applied their views and wishes in the education of these children to achieve the desired goals in the future of the government. In general, the writings of European travelers along with the scattered reports of the official sources of the Safavid period provide a clear picture of the school system in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Safavid period
  • Education System
  • School
  • "Maktabkhane"
  • European Travelers
  • Travelogue
منابع و مطالعات
ابن­جبیر (1431/2010)، رحله ابن­جبیر، اعتنی­به أ. معین­الشریف، بیروت: المکتبه العضریه.
افندی اصفهانی، میرزاعبدالله(1403ق.)، ریاض­العلماء و حیاض­الفضلاء، تحقیق سیداحمد حسینی، قم: منشورات مکتبه آیت­الله مرعشی نجفی.
اولئاریوس، آدام (1369)، سفرنامه، ترجمه حسین کردبچه، تهران: کتاب برای همه.
بابایی، سوسن و دیگران (1390)، غلامان خاصه: نخبگان نوخاسته دوران صفوی، ترجمه حسن افشار، تهران: مرکز.
بازرگان ونیزی (1381)، سفرنامه در: سفرنامه­های ونیزیان در ایران، ترجمه منوچهر امیری، چ2، تهران: خوارزمی.
بدلیسی، شرف­خان­بن شمس­الدین (1377)، شرفنامه تاریخ مفصل کردستان، به­اهتمام ولادیمیر ولییامینوف زرنوف، تهران: اساطیر.
بهار، لاله­تیک­چند (1379)، بهار عجم: فرهنگ لغات، ترکیبات، کنایات و امثال فارسی، تصحیح کاظم دزفولیان، تهران: طلایه.
بهایی عاملی، شیخ بهاءالدین محمدبن حسین (1312ق.)، جامع عباسی (طبع قدیم)، اصفهان: حسب­الامر نظام­السلطنه.
بیات، اروج­بیگ (1338)، دون ژوان ایرانی، با یادداشت­های لسترنج، ترجمه مسعود رجب­نیا، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
ثواقب، جهانبخش (1381)، سیر آموزش در میان مسلمین، تهران: اسوه.
تاجبخش، احمد (1378)، تاریخ صفویه، ج 2، شیراز: نوید شیراز.
شاد، محمد پادشاه­بن غلام (1388)، آنندراج، زیر نظر دبیرسیاقی، تهران: کتابفروشی خیام.
تاورنیه، ژان باتیست (1369)، سفرنامه، ترجمه ابوتراب نوری، تصحیح حمید ارباب­شیرانی، چ4، [بی­جا]: سنایی- تأیید.
تکمیل­همایون، ناصر (1385)، «آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان در عصر صفویه»، پژوهشنامه تاریخ، ص 2،ش 5، زمستان: 61- 81.
حزین لاهیجی، شیخ محمدعلی (1375)، تاریخ و سفرنامه حزین، تحقیق و تصحیح علی دوانی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
حسنی، عطاءالله (1385)، «آموزش­های نظری در عصر صفوی»، پژوهشنامه علوم انسانی، ش 52، زمستان: 153- 168.
خواندمیر، غیاث­الدین (1353)، تاریخ حبیب­السیر، تصحیح زیرنظر محمد دبیرسیاقی، چ2، تهران: خیام.
دهخدا، علی­اکبر (1377)، لغت­نامه، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی، تهران: دانشگاه تهران.
روملو، حسن­بیگ (1384)، احسن­التواریخ، تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران: اساطیر.
سانسون (1346)، سفرنامه سانسون (وضع کشور ایران در عهد شاه سلیمان صفوی)، ترجمه تقی تفضلی، تهران: ابن­سینا.
شاردن، ژان (1372، 1374)، سفرنامه شاردن، ترجمه اقبال یغمایی، تهران: توس.
شرتوتی، سعید (بی­تا)، اقرب­الموارد فی فصح العربیه و الشوارد، تهران: دارالاسوه للطباعه والنشر.
شلبی، احمد (1361)، تاریخ آموزش در اسلام، ترجمه محمدحسین ساکت، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
شوشتری، نورالله­بن شریف­الدین (1377)، مجالس­المؤمنین، چ4، تهران: اسلامیه.
صفوی، سام میرزا (بی­تا)، تحفه سامی، تصحیح رکن­الدین همایون­فرخ، بی­جا: علمی.
ضوابطی، مهدی (1359)، پژوهشی در نظام طلبگی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
عاملی جبعی (شهید ثانی)، زین­الدین علی­بن احمد (بی­تا)، منیه­المرید آداب تعلیم و تعلم در اسلام؛ ترجمه محمدباقر ساعدی خراسانی، بی­جا: علمیه اسلامیه.
فیض کاشانی، محمدبن شاه­مرتضی (1417)، المحجه­البیضاء، چ4، قم: جماعه المدرسین بقم، مؤسسه النشرالاسلامی.
قمی، قاضی احمد (بی­تا)، گلستان هنر، تصحیح احمد سهیلی خوانساری، تهران: منوچهری.
کروسینسکی، تادوز یودا (1396)، سفرنامه کروسینسکی (از شاه سلطان حسین تا نادرشاه)، ترجمه: ساسان طهماسبی، قم: مجمع ذخائر اسلامی: کتابخانه و موزه ملی ملک.
کاتف، فدت آفاناس یویچ (1356)، سفرنامه، ترجمه محمدصادق همایون­فرد، تهران: کتابخانه ملی.
کمپفر، انگلبرت (1363)، سفرنامه، ترجمه کیکاووس جهانداری، چ3، تهران: خوارزمی.
کیانی، محسن (1369)، تاریخ خانقاه در ایران، تهران: طهوری.
گلشنی، عبدالکریم (1349)، «تشکیلات آموزش ایران در دوره صفویه»، خرد و کوشش، دوره دوم، ش 5: 325- 331.
معین، محمد (1371)، فرهنگ فارسی، چ8، تهران: امیرکبیر.
مستوفی بافقی، محمدمفید (1385)، جامع مفیدی، به­کوشش ایرج افشار، تهران: اساطیر.
ممبره، میکله (1398)، سفرنامه میکله ممبره، ترجمه ساسان طهماسبی، قم: مجمع ذخائر اسلامی.
منشی، اسکندربیگ (1377)، تاریخ عالم­آرای عباسی، تصحیح محمداسماعیل رضوانی، تهران: دنیای کتاب.
منشی قزوینی، بوداق (1378)، جواهرالاخبار، تصحیح محسن بهرام­نژاد، تهران: میراث مکتوب.
موسوی­خو، محمد و محمود مهمان­نواز (1397)، «دستاوردهای نظام آموزشی امامیه در عصر صفوی»، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دوره 9، ش 33، زمستان: 7- 32.
موسوی فندرسکی، ابوطالب (1388)، تحفه­العالم در اوصاف و اخبار شاه سلطان­حسین، به­کوشش رسول جعفریان، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
میرزا سمیعا (1368)، تذکره­الملوک، به­کوشش محمد دبیرسیاقی، چ2، تهران: امیرکبیر.
نصر، حسین (1359)، علم و تمدن در اسلام، ترجمه احمد آرام، چ2، تهران: خوارزمی.
نصرآبادی، محمدطاهر (1361)، تذکره نصرآبادی، تصحیح وحید دستگردی، چ3، بی­جا: کتابفروشی فروغی.
واله اصفهانی، محمدیوسف (1372)، خلدبرین، به­کوشش میرهاشم محدث، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.