بازشناخت اسنادی و مطالعه انتقادی روایت‌های تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه مفید، قم، ایران

چکیده

دربارة تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع)، در برخی از منابع متقدم و متأخر گفت‌وگوها و اشارات انتقادی متعددی شده‌است. با توجه به مناقشات دربارة این تفسیر و مخصوصاً تردید در انتساب تفسیر به امامان عسکری (ع)، این مسئله و سوال پیش می‌آید که آیا این تفسیر به شخص دیگری به‌غیر از امام دهم و یا یازدهم (ع) قابل استناد است؟ آیا در متن تفسیر نشانه‌هایی وجود دارد که با استناد به آنها به هویت مؤلف تفسیر پی برد؟ براین اساس پژوهش حاضر به بررسی سه روایت راویان اولیه این تفسیر پرداخته تا با دلایل و قرائن نشان دهد مؤلف تفسیر چه کسی است. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل تاریخی این روایت‌ها و با توجه به همه شواهد و قرائن، مشخص شد که روایت‌های سه‌گانه تفسیر عسکری، با زندگی و شرح حال و موقعیت حسن‌بن‌علی ملقب به ناصر اطروش در طبرستان هماهنگ است و می‌توان نتیجه گرفت که شخصیت راوی تفسیر در این روایت‌ها، حسن بن علی عسکری ملقب به ناصر للحق اطروش زیدی است. روش بررسی در این مقاله روش اسنادی، تاریخی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Documentary recognition and critical study of commentary narratives attributed to Imam Hasan Askari (A.S)

نویسنده [English]

 • Kazem Ostadi
Quranic and Hadith Sciences, Mofid University, Qom, Iran
چکیده [English]

Regarding The book of interpretation "Tafsir" attributed to Imam Hasan Askari (AS), there are many discussions and critical opinions in some old and new sources. Due to the existence of disagreements about this interpretation and especially doubt in attributing this interpretation to Imam Hasan Askari (AS), the question arises whether this book of interpretation "Tafsir" can be attributed to the last Shia imams, especially Imam Hassan Askari Attributed? Is this interpretation of Imam Hasan Askari (AS)? Are there signs in the text of this commentary that can be used to identify the author of the commentary? Therefore, the present research has investigated the three narrations of the previous narrators of this commentary with the historical method to show with reasons and clues who is the owner of the commentary. Investigations showed that according to all the historical and narrative evidence, this book is consistent with the life, history, and position of al-Nāṣir al-Uṭrūsh in Tabaristan. Therefore, it can be concluded that the character of the narrator of Tafsir in these narrations is Abū Muḥammad al-Ḥasan ibn ʿAlī ibn al-Ḥasan ibn ʿAlī ibn ʿUmar al-Ashraf ibn ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn (Medina, c. 844 – Amul January/February 917), better known as al-Ḥasan al-Uṭrūsh (Arabic: الحسن الأطروش), nicknamed al-Nāṣir liʾl-Ḥaqq al-Uṭrūsh Zaidi ("Defender of the True Faith"). Since this article is historical and is based on information from historical and interpretive sources, hence the research method in this article is descriptive-analytical.
Introduction
Tafsīr al-Imām al-Ḥasan al-ʿAskarī (a) (Arabic:تفسیر الامام الحسن العسکری) is a Shia and hadith commentary of the Qur'an belonging to the 3rd/9th century. In this interpretation, most verses of the Quran should have been interpreted; While most of the interpretations are about the miracles of the Holy Prophet (PBUH) and the infallible imams (AS), the interpretation begins with narrations on the virtues of the Qur'an, interpretations, and morals of the Qur'an. And it continues with hadiths about the virtues of the Ahl al-Bayt (peace be upon them) and the ugliness of their enemies. The series of narrators (Sanad) of the book shows that the narration of this book was popular among scholars and jurists 4 rd /10th and 5 rd /11th centuries in Qom. The existing book only includes the beginning of the Qur'an up to verse 282 of the Qur'an. A total of 379 hadiths have been narrated in the book, most of which are a few pages long. Therefore, sometimes the structure of hadiths is lost or even some of them become incoherent. There are various doubts about the author of this commentary. This article wants to identify the owner of this book.
Materials and methods
This book of interpretation "Tafsir" is much copied compared to similar books. So that there are nearly a hundred written copies of it. Scholars have criticized this commentary from various aspects such as "manuscript", "date of authorship", "attribution of the book to the author", "documents at the beginning of the book" and most importantly "content of the book".
Considering the difference of opinion in the interpretation of Imam Hasan Askari (AS) and especially the doubt in attributing the interpretation to Imam Askari (AS), the question arises, who is this book of interpretation?
The research method in this document is historical. Based on this, it is important to describe the document, analyze the narration of the commentary book from different aspects, especially the characters, and track people and names of people in the text of the book.
Research results
The research revealed that in the content of Tafsir narrations attributed to Imam Hasan Askari (AS), there is evidence that can be used to identify the narrator of Tafsir and the author of Tafsir. Some of these evidences are:
1. Emphasis on the Imami Shia of the narrators and their fathers. 2. The time of occurrence of some narrations, such as the existence of a conflict between the Zaydis and some of the imams of Tabaristan, which these events indicate, is related to the reign of "Abū Muḥammad al-Ḥasan ibn Zayd ibn Muḥammad ibn Ismaʿīl ibn al-Ḥasan ibn Zayd, also known as al-Dāʿī al-Kabīr,". 3. The amount of distance between Estrabad and Amol or Samarra: is mentioned as 10 days. This shows that Hasan bin Ali's place of residence was near Estrabad. 4. In these narrations, Hasan bin Ali had the facilities of receiving and meeting people, and Imam Hassan Askari was deprived of these facilities. 5. Because the 11th Imam (AS) did not have the opportunity to maintain and train people and, most importantly, he did not have the conditions to teach Tafsir every day, he could not be the narrator of the Tafsir in this narration. It is also consistent with the time of seven years of education in the narration. 6. According to the textual evidence, the religion of Hasan bin Ali Askari in these narrations was not Imami Shia. 7. In the narrative, there are descriptions of the geographical location of Hasan bin Ali's residence, such as "Al-Jasrin, Bazaar and Shahr", which shows the geographical location of Hasan bin Ali's residence in the city of Amel. 8. In these narrations, Hasan bin Ali either held a government position or had a close relationship with the government and its governors. 9. Having scientific gatherings and the presence of companions to acquire knowledge with Hasan bin Ali is not compatible with the biography of the 11th Imam (AS) 10. Coordination of the narratives with the religious situation of Tabaristan and the existence of Shia and Sunni conflicts around it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imam Hassan Askari (AS)
 • Al
 • Ḥasan al
 • Uṭrūsh
 • Nasser Uṭrūsh Zaidi
 • Book of Tafsir
 • Imami
 • Zaidi
 • ابن اسفندیار، محمد (1366)، تاریخ طبرستان، تصحیح اقبال، تهران: پدیده.
 • ابن الأثیر، عزالدین (1385 ق.)، الکامل فی التاریخ، بیروت: دار صادر.
 • ابن النّدیم، محمد بن اسحاق (1417 ق.)، الفهرست، تعلیق رمضانی، بیروت: دارالمعرفه.
 • ابن‌خلدون، عبدالرحمن (1366)، تاریخ ابن‌خلدون، ترجمه آیتی، تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 • ابن خلکان، احمد بن محمد (1971)، وفیات الأعیان، بیروت: دار صادر.
 • ابن‌شهرآشوب، محمد بن علی (۱۳۷9 ق.)، مناقب آل ابیطالب، قم: علامه.
 • ابن‌شهرآشوب، محمد بن علی (1405 ق)، مناقب آل ابیطالب، بیروت دارلاضواء.
 • ابن طقطقی، محمد بن علی (1418 ق.)، الاصیلی فی انساب الطالبین، قم: کتابخانه مرعشی.
 • ابن‌عنبه، جمال‌الدین احمد بن علی (1417 ق.)، عمده الطالب فی انساب آل ابی‌طالب، قم، مؤسسة انصاریان.
 • ابوزهره، محمد (بی‌تا)، الامام زید حیاته و عصره آراوه و فقهه، قاهره: دارالفکر العربیه.
 • اربلی، علی بن عیسی (۱۴۰۵ ق)، کشف الغمة، بیروت: دارالاضواء.
 • استادی، کاظم (1400) ب، «بررسی انتساب سند کتاب سلیم به شیخ طوسی»، علوم حدیث، دوره 26، شمارة 1.
 • استادی، کاظم (1400) ث، «معرفی و بررسی کهن‌ترین نسخه خطی تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع)»، مجله هفت‌آسمان، شمارة 80.
 • استادی، کاظم (1400) چ، «بازشناسی مؤلف کتابی که المسترشد خوانده می‌شود»، پژوهش‌های قرآن و حدیث، دانشگاه تهران.
 • استادی، کاظم (1400) خ، «زندگی نامه تاریخی ابوجعفر المرعشی»، سخن تاریخ، شمارة 26.
 • استادی، کاظم (1399)، دربارة سلیم و کتاب او، قم: کتابخانه دارالحدیث.
 • اطروش، حسن‌بن‌علی (1418 ق.)، انبساط، یمن: مکتبة التراث الاسلامی.
 • امین عاملی، محسن (۱۴۲۱ ق.)، اعیان الشیعه، بیروت: دار المعارف.
 • امین عاملی، محسن (1395 ق.)، الشیعه بین الحقائق و الاوهام، بیروت: اعلمی.
 • براشر، مئیر (1399)، قرآن و نخستین ادوار تفسیری شیعه امامیه، تهران: حکمت.
 • بهنیافر، احمدرضا (تابستان 1391)، «مواضع و اقدامات سیاسی امام حسن عسکری (ع) در برابر خلافت عباسی»، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، سال 3، شمارة 7.
 • بیرانوند، زینب (بهار 1398)، «نقش وزیران شیعی دربار خلافت عباسی بر گسترش تشیع امامی در قرن هفتم هجری»، تاریخ تمدن اسلامی، سال 52، شمارة 1.
 • پاکتچی، احمد (1391)، «مدخل حسن عسکری (ع)»، دانشنامه بزرگ اسلامی جلد 20، تهران: دائرة المعارف اسلامی.
 • تهرانی، آقا بزرگ (1367)، الذریعة الی تصانیف الشیعه، تهران: کتابخانه اسلامیه.
 • تهرانی، آقا بزرگ (1408 ق.)، الذریعة الی تصانیف الشیعه، قم: مؤسسة اسماعیلیان.
 • جعفریان، رسول (۱۳۸۸)، تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی، تهران: علم.
 • خزعلی، اشراف و گروهی از نویسندگان (۱۴۲۶ ق.)، موسوعة الإمام العسکری علیه‌السلام، قم: مؤسسة ولی العصر (ع).
 • خویی، سیدابوالقاسم (۱۴۱۳ ق.)، معجم رجال الحدیث، بی‌جا: نشر مؤسسة آیت‌الله خویی.
 • راوندی، سعید بن عبدالله (1409 ق.)، الخرائج و الجرائح، قم: مؤسسه امام مهدی (عج).
 • رحمتی، محسن (زمستان 1397)، «تشیع امامی در ماوراءالنهر در عهد سامانیان»، شیعه‌شناسی، سال 16، شمارة 64.
 • ستوده، منوچهر (1377)، از آستارا تا استارباد، تهران: بی‌نا.
 • سجادی، صادق (1399)، «مدخل ابن خاقان»، دانشنامه بزرگ اسلامی تهران: دائرة المعارف اسلامی.
 • سیدکباری، علیرضا (1387)، حوزه‌های علمیه شیعه در گستره جهان، تهران: امیر کبیر.
 • شبیری زنجانی، سید محمد جواد (شهریور ۱۳۷۰)، شیخ مفید و کتاب اختصاص، نور علم، شمارة ۳۷ ۴۰.
 • شریعتی فوکلایی، حسن (1388)، حکومت شیعی آل کیا در گیلان، قم: شیعه‌شناسی.
 • صدیق، عیسی (1355)، تاریخ فرهنگ ایران، تهران: شرکت سهامی کتاب.
 • صفدی، خلیل‌بن‌ایبک (1399 ق.)، فوات الوفیات، بکوشش عبدالتواب، بیروت: دار صادر.
 • طبرسی (1386 ق)، الاحتجاج، تعلیق الخرسان، نجف: النعمان.
 • طبرسی، فضل‌بن‌حسن (۱۴۱۷ ق.)، اعلام الوری به اعلامالهدی، قم: مؤسسة آل‌البیت (ع).
 • طبرسی، منسوب به أحمدبن‌علی (736 ق.)، احتجاج، نسخة خطی، کتابخانه حوزه علمیه اردکان به شمارة 177 با تاریخ 736 ق.
 • طبری، محمدبن‌جریر (بی‌تا)، تاریخ طبری، بیروت، بی‌نا.
 • طریحی، فخرالدین بن محمدعلی (بی‌تا)، جامع المقال، تهران: بوذرجمهر.
 • طوسی، محمد بن حسن (1429 ق.)، الغیبه، قم: مؤسسه معارف اسلامی.
 • عسکری، حسن (1409 ق.)، التفسیر المنسوب الی الامام الحسن بن علی العسکری، تحقیق محمدباقر ابطحی، قم: بی‌نا.
 • العشی، احمد بن قاسم (بی‌تا)، البحر الزخار، یمن: مکتبة الیمن.
 • علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین (۱۴۱۷ ق.)، مسائلالناصریات، تحقیق مرکزالبحوث، تهران: رابطه الثقافة و العلاقات الإسلامیه.
 • عمری، علی‌بن‌محمد (1422 ق.)، المجدی فی انساب الطالبین، قم: کتابخانه مرعشی.
 • غفاری رودسری، زلیخا (بهار 1391)، «گسترش اسلام در گیلان و دیلمان با تأکید بر مذاهب اهل‌سنت»، تاریخ اسلام و ایران، سال 22، شمارة 13.
 • فلاح، ابراهیم (1392)، تحلیلی از زندگی ناصر کبیر، موجود در مجموعه مقالات کنگره ناصر، قم: مجمع جهانی اهل‌بیت (ع).
 • قهپانی، عنایت‌الله (1364)، مجمع الرجال، تحقیق علامه، قم: اسماعیلیان.
 • گیلانی، ملا شیخ علی (1352)، تاریخ مازندران، مصحح منوچهر ستوده، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
 • مادلونگ، ویلفرد (۱۳۶۹)، متون بازیافته عربی دربارة تاریخ امامان زیدی طبرستان و دیلمان و گیلان، ترجمه حشمت مؤید، تهران: ایران‌شناسی.
 • مادلونگ، ویلفرد (1987)، اخبار ائمه الزیدیة، بیروت: المعهد الالمانی للابحاث الشرقیه.
 • مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۳ ق.)، بحار الانوار، بیروت: مؤسسة الرساله.
 • مرادیان، ولی‌الله (بهار 1398)، «بررسی تطبیقی عملکرد حسن‌بن‌زید با حسن‌بن‌علی اطروش»، شیعه پژوهی، سال 5، شمارة
 • مرعشی، ظهیرالدین (1361)، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، تهران: شرق.
 • مرعشی، ظهیرالدین (1363)، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، به اهتمام دارن، تهران: گستره.
 • مسعودی، علی‌بن‌الحسین (1385 ق.)، مروج الذهب، تحقیق عبدالحمید، مصر: المکتبة التجاریة الکبری.
 • مفید، محمد بن محمد (1414 ق.)، الارشاد فی معرفه حجج اللّه علی العباد، تحقیق آل‌البیت (ع)، قم: دار المفید.
 • مهرآبادی، میترا (۱۳۸۱)، سرگذشت علویان طبرستان و زیاریان، تهران: مؤسسة فرهنگی اهل‌قلم.
 • موسوی بنیانی، سیداکبر (1394)، «بررسی انتقادی دیدگاه‌ها درباره مذهب ناصر کبیر و خاندان او»، تاریخ اسلام، سال 16، شمارة 2.
 • نوری، مصطفی (بهار 1389)، نخستین سفرنامه ناصرالدین شاه به مازندران، پیام بهارستان، سال 2، شمارة 7.
 • هارونی، یحیی‌بن‌حسین (1387)، الافاده، تصحیح رحمتی، تهران: میراث مکتوب.
 • واردی کولایی، تقی (۱۳۸۹)، تاریخ علویان طبرستان، قم: انتشارات دلیل ما.
 • وصاف‌الحضره، عبدالله‌بن‌فضل (1269)، تاریخ و صاف، بمبئی، چاپ‌سنگی.