زبان و ادبیات فارسی در چین: تجربۀ زیستۀ یک استاد مصاحبه با آقای دکتر حامد وفایی

چکیده

 دیر زمانی است که بین شورهای منطقه خاور دور ارتباطات تجاری و فرهنگی برقرار بوده است یکی از این کشورها کشور چین است که از دیر باز روابط و فعالیت های اقتصادی و تجاری و هم چنین روابط فرهنگی و پژوهشی میان دو کشور ایران و چین برقرار بوده است لذا برای آگاهی بیشتر از اوضاع فرهنگی و تاثیر آن بر گسترش زبان و ادبیات فارسی در چین همچنین گسترش زبان و ادبیات چینی در ایران ترغیب  شدیم مصاحبه ای با آقای دکتر حامد وفایی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات چینی دانشگاه تهران که بطور همزمان هم در این دانشگده و هم در گروه زبان و ادبیات خارجی دانشکده مطالعات جهان - مطالعات شرق شناسی  گروه مطالعات شرق اسیا کار تدریس را انجام می دهند داشته باشیم. و از اطلاعات  ارزنده آقای دکتر به عنوان شخصی که کارشناسی ارشد زبان چینی را چینهوا گرفته است و همچنین دوره دکتری خویش را در دانشگاه پکن در رشته زبان و ادبیات چینی سپری کرده اند در این شماره از نشریه بهره مند شویم. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Persian Language and Literature in China: The Living Experience of a Professor Interview with Dr. Hamed Vafaei

دوره 9، شماره 3
آبان 1398
صفحه 29-42
  • تاریخ دریافت: 21 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 03 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 27 شهریور 1399