دیپلماسی فرش؛ شرحی بر جایگاه سیاسی فرش شرقی در تاریخ میانه اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنراسلامی، دانشکده هنر،دانشگاه الزهرا، تهران،ایران

2 استاد و عضو هیات علمی گروه تاریخ،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

10.30484/jii.2022.3235.1088

چکیده

استفاده از فرش های مجلل در زمینه های سیاسی ، به عنوان مثال برای چیدمان سالن های تماشاگران یا استقبال از یک شخصیت سیاسی در فضای عمومی ، دارای سنت دیرینه ای است. آیین دیپلماتیک پهن کردن فرش قرمز به عنوان یک حرکت استقبال به افتخار یک شخصیت سیاسی، در واقع اثری از سنت تاریخ میانه اسلام در انتخاب فرش های خاص و گران قیمت برای تزئین سالن های بارعام، در زمان بازدید هیئت های سیاسی بوده است. از آنجایی که تاکنون بُعد سیاسی فرش مورد بررسی قرار نگرفته و از طرفی استفاده سیاسی از فرش در روابط دیپلماتیک، ریشه در شرق و سرزمینهای اسلامی دارد. لذا واکاوی فرش از جهت اهمیت سیاسی ضرورت دارد. در این راستا، هدف پژوهش عبارت است از بررسی تاریخی جایگاه معنایی فرش در دربار خلفای اسلامی دوران اموی و عباسی. پژوهش با رویکرد تاریخی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به اثبات فرضیه ی کاربرد فرش بعنوان شی معنا ساز سیاسی در دربار خلفای اسلامی می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ساختار فیزیکی فرش به عنوان یک شیء و کیفیت اولیه آن به عنوان یک سطح گره دار با حاشیه های مشخص، فضای خاصی را در فضا ، جدا از قلمرو عمومی ایجاد کرده و بعنوان نشانگر فضا عمل می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Carpet diplomacy; A description of the political position of the Eastern carpet in the Middle History of Islam

نویسندگان [English]

 • Fariba Yavari 1
 • Fatemeh Janahmadi 2
1 PhD Student in Comparative and Analytical History of Islamic Art, Faculty of Arts, Al-Zahra University, Tehran, Ira
2 Professor of the Department of History, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran.
چکیده [English]

The red carpet is traditionally used to mark the path that heads of state take on official occasions. In general, spreading the red carpet is considered a hospitable and ceremonial act. Therefore, walking on the red carpet also has an honorable nature for political guests. Although the tradition of spreading the red carpet has become common in Europe, however, the historical custom of spreading the carpet in diplomatic meetings has its roots in the medieval period of Islamic history. Although the tradition of using oriental carpets can be seen in the middle Ages and the European Renaissance, the oriental and Islamic roots of this tradition, which are tied to oriental carpets, have rarely been noticed in Europe. In the wall paintings and paintings of Italy since the end of the 13th century, the oriental carpet has been used as a new visual element to decorate the space of the paintings. The use of luxurious carpets in political contexts, for example to decorate halls or to welcome a political figure in public, has a long tradition. The diplomatic ceremony of rolling out a red carpet as a welcome act to honor a political figure was actually a reflection of the medieval Islamic tradition of choosing special and expensive carpets to decorate public halls when visiting political delegations. Since the political dimensions of carpets have not been investigated yet, and on the other hand, the political use of carpets in diplomatic relations has its roots in the East and Islamic lands. Therefore, carpet analysis is necessary for political significance. In this regard, the aim of the research is to investigate the historical status of the carpet in the court of the Islamic caliphs of the Umayyad and Abbasid eras. This research, with a historical approach and based on library and documentary studies, proves the hypothesis of the use of carpets as a politically meaningful object in the court of Islamic caliphs. The results of the research indicate that the physical structure of the carpet as an object and its primary quality as a knotted surface with specific borders creates a special space in the space, separate from the general realm, and acts as an indicator of the space.

کلیدواژه‌ها [English]

 • diplomacy
 • politics
 • oriental carpet
 • caliph carpet
 • Umayyad
 • Abbasi
 • تاریخ دریافت: 07 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 09 آبان 1401
 • تاریخ پذیرش: 09 آبان 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 09 آبان 1401