ایران‌شناسان و مطالعات تاریخ دورة افشاریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

10.30484/jii.2022.2930

چکیده

دورة افشاریه به مثابه یک دورة گذار در میانة دو دورة مهم تاریخ ایران (صفوی و قاجار) واقع شده است. این موقعیت از یک سو سبب اهمیت فراوان این دوره و جذابیت­های خاص پژوهشی در آن است؛ چنان که مطالعة مسائل مربوط به آن می­تواند کلیدی مهم برای رسیدن به درکی بهتر و عمیق­تر از روندهای متداوم و متحول صفوی-قاجاری باشد. اما از سوی دیگر، چنین موقعیتی در کنار کوتاهیِ عمر حکومت افشاریه در قیاس با صفویه و قاجاریه باعث شده است که پژوهش­های مربوط به این دوره تحت­الشعاع فراوانیِ پژوهش­ها در خصوص دوره­های پیش و پس از آن قرار گرفته و کمتر پژوهش­های اصیل و مستقلی در خصوص این دورة مهم تدوین شوند. پژوهشگران اغلب مسائل این دوره را همچون ذیلی بر وقایع عصر صفوی یا مقدمه­ای بر مسائل قاجاری در نظر گرفته و کمتر به صورت مستقل در خصوص وقایع و جریان­های حاکم بر این دوره تحقیق نموده­اند. این کمبود پژوهش­های مستقل را هم در جهان تألیفات فارسی­زبان و هم در فضای تألیفات ایران­شناسان می­توان ملاحظه نمود. این نوشتار در صدد است تا برجسته­ترین پژوهش­ها و آراء ایران­شناسان را درخصوص تاریخ دورة افشاریه مورد مطالعه، تحلیل و طبقه­بندی قرار داده و دیدگاه­های اصلی حاکم بر این پژوهش­ها را تبیین نماید. در این میان، نقطة تمرکز اصلی این مطالعه بر آثار سه تن از مهم­ترین پژوهشگران این حوزه (لارنس لاکهارت، مایکل آکسورثی و ارنست تاکر) است. فعالیت این هر سه پژوهشگر در فضای ایران­شناسیِ جهان انگلیسی­زبان قابل بررسی است و مقایسة آراء آنان و زاویة دید متفاوتشان نسبت به مسائل افشاری می­تواند نموداری از دیدگاه­ها و نظرگاه­های مختلف ایران­شناسانه نسبت به وقایع این دوره باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranologists and history studies of the Afshariya period

نویسنده [English]

  • Mahya Shoeibi Omrani
Assistant, ProfessorDepartment of History, University of Tehran
  • تاریخ دریافت: 19 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 07 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 26 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 15 مهر 1401