رهیافت‌های تاریخی در بایسته های خلیج فارس شناسی به مثابه مقدمه ای بر مطالعات ایران شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار.گروه تاریخ. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه خلیج فارس - بوشهر . ایران.

2 پژوهشگر و دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی از گروه تاریخ دانشگاه بوشهر. بوشهر ایران

10.30484/jii.2022.3007

چکیده

خلیج‌فارس به‌عنوان شاه‌راه تجاری در طول تاریخ، نقش اساسی در مسائل اقتصادی، سیاسی- نظامی، اجتماعی و حتی فرهنگی ایران و جهان ایفا نموده‌است. موقعیت اساسی این آبراه مهم سبب شده تا از دیرباز مورد توجه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار گیرد. به همین دلیل، شناخت مسائل و تاریخ خلیج‌فارس در جنبه‌های مختلف، دارای اهمیت فراوانی بوده‌است. به‌عبارتی مطالعات خلیج‌فارس مقدمه‌ای بر شناخت تاریخ ایران است و شناخت این تاریخ بدون بررسی تاریخ خلیج‌فارس، شناختی مبهم و ناقص خواهد بود. گرچه به‌دلایل مختلف در طول تاریخ ایران توجه درخوری به تاریخ نگاری خلیج‌فارس نشده است، اما برخی از ادوار به‌ویژه از دوره افشاریه و زندیه علی الخصوص اواخر دوره قاجاریه توجه به مسائل خلیج‌فارس بیشتر شده است و در نتیجه حجم آثار و تألیفات در این زمینه افزایش یافته‌است. این در حالی است که امروزه بسیاری از دولت‌های منطقه خلیج‌فارس و قدرت‌های جهانی به مطالعات خلیج‌فارس پرداخته‌اند. این پژوهش به بررسی چگونگی مطالعات خلیج‌فارس شناسی و علل توجه به آن پرداخته‌است و بر این فرض استوار است که تحلیل تاریخ خلیج‌فارس می‌تواند مقدمه‌ای جهت شناخت تحولات امروز و کسب منافع در این آبراه سیاسی- نظامی و اقتصادی باشد. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با اتکا به داده‌های مختلف تاریخی سعی در تحلیل و واکاوی این مساله داشته‌است. یافته‌های این پژوهش حکایت از توسعه مراکز علمی مربوط به تاریخ خلیج‌فارس به‌ویژه در ابعاد سیاسی نظامی و اقتصادی دارد و این در حالی است که کمتر به جنبه اجتماعی در مقایسه با دیگر جنبه‌ها توجه شده‌است. هم چنین لازم است جهت خروج از تکرار تحقیقات در مورد خلیج‌فارس به‌ویژه در مراکز علمی ایران، استراتژی‌های نوین علمی جهت مطالعات خلیج‌فارس طراحی شود تا با برنامه‌ریزی هر چه دقیق‌تر به سیاستمداران در مورد مسائل حال و آینده این آبراه مهم کمک نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical approaches in Persian Gulf studies as an introduction to Iranian studies

نویسندگان [English]

  • Hamid Asadpour 1
  • Hossein Eskandari 2
1 Assistant Professor. Department of History. Faculty of Literature and Humanities. Persian Gulf University - Bushehr. Iran.
2 History researcher and PhD in history..Department of History. Faculty of Literature and Humanities. Persian Gulf University - Bushehr. Iran.
چکیده [English]

Introduction:
As a commercial highway throughout history, the Persian Gulf has played an important role in the economic, political-military, social and even cultural issues of Iran and the world. The strategic location of this important waterway has caused it to be the focus of regional and extra-regional powers since ancient times. For this reason, understanding the issues and history of the Persian Gulf from different aspects has been very important. In other words, Persian Gulf studies can be an introduction to the knowledge of Iranian history and Iranian studies. Under the shores of the Persian Gulf and its waterway as the southern border, it has an inseparable link with the history and geography of Iran. Therefore, knowing the history of Iran without examining the history of the Persian Gulf will be vague and incomplete. Although for various reasons throughout the history of Iran, no significant attention has been paid to the historiography of the Persian Gulf, but in some periods, especially in the Afsharia and Zandiya period, especially in the late Qajar period, attention has been paid to the issues of the Persian Gulf, and as a result, the number of works and compositions in this field has increased. . This is despite the fact that today many governments of the Persian Gulf region and world powers have studied the Persian Gulf.
Research problem:
Because the Persian Gulf has played an important role in the economic, cultural, military and political history of Iran throughout history, and in addition to historians and geographers, tourists, warriors and traders have always been interested in its history, and the name of the Persian Gulf in all Their documents are here. Therefore, this research has investigated the way Persian Gulf studies and the reasons for the attention of Iranian researchers and scholars and is based on the hypothesis that the analysis of the history of the Persian Gulf can be a prelude to understanding today's developments and gaining benefits in this political-military and economic waterway. be
Research results:
This research has tried to analyze and analyze this research problem with analytical-descriptive method and relying on various historical data. The findings of this research indicate the development of scientific centers related to the history of the Persian Gulf, especially in the political, military and economic dimensions, while less attention has been paid to the social aspect compared to other aspects. Also, in order to get out of the repetition of research on the Persian Gulf, especially in the scientific centers of Iran, new scientific strategies for the studies of the Persian Gulf should be designed in order to help the politicians regarding the current and future issues of this important waterway by planning as accurately as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Iranian studies
  • Persian Gulf
  • Persian Gulf studies
دوره 12، شماره 4
دی 1401
صفحه 1-27
  • تاریخ دریافت: 08 تیر 1401
  • تاریخ بازنگری: 22 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 16 آذر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1401