نشانه‌شناسی تصاویر سفرنامه‌های شرق‌شناسان: خوانشی پسااستعماری(مطالعه موردی کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده

با آغاز شرق‌شناسی در اروپا، شاهد حضور پررنگ سیاحان و سفرنامه‌نویسان غربی به ایران در دوره‌ی قاجاریه هستیم. این مستشرقان علاوه بر شناخت شرق سعی در نشان دادن تمایز آن باغرب داشتند. به عبارتی هدف از بازنمایی شرق، بیش از آن‌که شناسایی شرق باشد، ساختن و پرداختن یک دیگری برای غرب بود. در این آثار عکس‌هایی نیز وجود دارند که در این مقاله برآنیم که با استفاده رویکرد پسااستعماری و بهره‌گیری از ابزارهای مختلف نشانه‌شناسیِ عکس روشن کنیم، عکس‌ها و تصاویری که در کتاب‌های شرق‌شناسی در خصوص کردها و به ویژه از منطقه کرمانشاه موجود است، در تداوم قضاوت‌های شرق‌شناسان از شرق و کردها بوده و شامل عناصری از قبیل خشونت‌طلبی، ناهمزمان‌سازی، عجیب‌نمایی، رکود و ایستایی و منفی‌سازی است. بنابراین سوال اصلی مقاله این است که عکس‌های کتابهای شرق‌شناسان تا چه میزان با نوشته‌ها و ادعاهایشان همخوانی دارد؟ و نهایتا به این تحلیل می‌رسیم که در تصاویر نیز این الگوی منفی متجسد می‌گردد و رویکردی تحقیرآمیز دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiotics of Images of Orientalists' Travelogues: A Postcolonial Reading (Case Study of Kermanshah)

نویسنده [English]

  • Zahra Korani
department of political science,Payame Noor University
چکیده [English]

Western thinkers, relying on this Orientalist discourse, as Edward Said says, is a system of power-knowledge that with Orientalization. The East makes it possible to identify the West as a distinctly, exceptional and superior ontological and cognitive phenomenon. In fact, in postcolonial studies, the goal is that the type of representation must change. The represented image should act not in the direction of justifying superiority but in the direction of equality. Because the representations of the Eastern world, the colony is at an unequal level compared to the colonizer. They were expected to passively and silently allow the West to watch them as objects. The observer, far from the object being studied, is placed in a position as if she can stare at her object without being seen. Saeed's plan in dealing with such a method is representation. Representation itself is not reality but an external report and a kind of manipulated image of it. Representation is defined as "the production of meaning through conceptual and linguistic frameworks." The system of representation creates a copy of culture and makes them a reality.
However, photography is inextricably linked to reality, and the existence of any photograph depends on the recording of a moment, subject, or reality in the external world, But it also allows the photographer to conceptualize. In fact, the photograph breaks a piece of time and place from its reality and creates a relatively independent text with its own meanings. In this article, in order to analyze the discourse, we will use image semiotics tools for better understanding. We will analyze the photos with the tools of substitution and companionship, interaction and contrast of signs, texture and background and intertextuality. In this way, a methodical framework can be used to analyze the photos.
Due to the fact that Kermanshah was one of the main routes for Europeans to enter Iran, many orientalists have crossed this route And there are many books in this field. But few of these books contain photos or images. The purpose of this article is to review the content that includes photos or images of the area. Examining the images in these texts, we conclude that most of these images are in the structure of colonial relations and They are placed through the lens of knowing the East for the West and inducing a special framework to the East.
A Otherness narrative, in which the West is at the center of discourse and can recognize and narrate another. This method is repeated by different tools. Texts, paintings, and photographs can all be analyzed alongside each other in order to exclude the East and design a central position for the West. In fact, the photo became a factor in maintaining the power of the West against the East. Most of the stereotypes that exist in order to show the superiority of the West and the backwardness of the East in the Orientalist discourse are also reflected in the images.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Travelogue
  • Semiotics
  • Photography
  • Orientalism
  • Postcolonial
  • Kurdish
احمدی، بابک (1375)، از نشانه­شناسی تصویری تا متن، تهران، نشر مرکز.
بایندر، هنری (1370)، کردستان، بینالنهرین و ایران، ترجمة کرامت‌اله افسر، تهران: پدیده.
دلاواله، پیتر(1370)، سفرنامه دلاواله، ترجمة شعاع‌الدین شفا، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
دندایس، دونیس (1368)، مبادی سواد بصری، ترجمة مسعود سپهر، تهران: نشر سروش.
رابینو، یاسنت لویی (1374)، ولایات دارالمرز ایران: گیلان، ترجمة جعفر خمامی‌زاده، رشت: نشر طاعتی.
جکسن، ابراهام‌ویلیامز (1352)، سفرنامه جکسن، ترجمة منوچهر امیری و فریدون بدره‌ای، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
سجودی، فرزان (1383)، نشانه­شناسی کاربردی، تهران: نشر قصه.
سعید، ادوارد (1377)، شرق‌شناسی، ترجمة عبدالرحیم گواهی، تهران: نشر فرهنگ اسلامی.
سکویل وست، ویتا (1370)، مسافر تهران، ترجمة مهران توکلی، تهران: نشر فروزان.
ضیمران، محمد (1382)، درآمدی بر نشانه‌شناسی هنر، تهران: نشر قصه.
کرانی، زهرا، قدرت احمدیان و سیاوش قلی پور (13999)، «کرمانشاه در گفتمان شرق‌شناسی: تحلیلی پسااستعماری»، مجله پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام، شمارة 26.
گروته، هوگو (1369)، سفرنامة گروته، ترجمة مجید جلیلوند، تهران: نشر مرکز.
مقیم‌نژاد، مهدی (1393)، عکاسی و نظریه، تهران: سورة مهر.
مهدی­زاده، علیرضا (1395)، «تحلیل و خوانش عکس بر مبنای ابزارهای تحلیلی رویکرد نشانه شناسی»، پژوهش هنر، سال ششم، شمارة 12.
میلز، سارا (1382)،گفتمان، ترجمة فتاح محمدی، زنجان: هزارة سوم.
هال، استوارت (1386)، غرب و بقیه: گفتمان و قدرت، ترجمة محمود متحد، تهران: نشر آگه.
Behdad, Ali (2016), Camera Orientalis: Reflections of photography of Middle East, Chicago, IL; London, University of Chicago press.