این فصلنامه از سال 1399 با عنوان جدید مجله مطالعات ایرانی اسلامی با اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ 1399/05/20 با شماره 18666 جهت چاپ مقاله به سه زبان فارسی، انگلیسی وعربی  در حوزه ایران شناسی و اسلام شناسی  به منظور کسب حداکثری مخاطبان جامعه علمی و درج یافته های پژوهشی در زمینه تخصصی راه اندازی شد. انتظار می رود محققان و صاحب نظران حوزه مطالعاتی  ایرانی و اسلامی در‌ رشد تکاپوهای علمی این مجله علمی سهمی به خود اختصاص دهند.بدیهی است در این طریق الویت با پژوهش های علمی طراز اول و تحقیقات دانشگاهی خواهد بود. حضور بهترین های عرصه تحقیقات ایرانی اسلامی در فهرست اعضای هیات تحریریه این مجله فرصتی مغتنم برای معرفی میراث ایرانی به مخاطبان و پژوهشگران جوان است .

          این مجله با حمایت انجمن ایران شناسی ایران به چاپ می رسد

         پردازش، داوری و انتشار مقاله در این نشریه رایگان می‌‎باشد.

   

مجله بین المللی مطالعات ایرانی- اسلامی در زمینه ایران شناسی اسلام  شناسی و مراجع  مهم آن در دنیا  برای شمارگان  زمستان 1402 مقاله می پذیرد. 

این نشریه از تحقیقات دانشجویان و محققان حوزه ایران شناسی اسلام شناسی استقبال کرده آنها را در الویت خود قرار خواهد داد. 

خواهشمند است جهت برقراری ازتباط صرفا از طریق آدرس ایمیل ذیل اقدام فرمایید 

Janahmad2004@yahoo.com 

شماره جاری: دوره 13، شماره 2، شهریور 1402 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای مشورتی هیات تحریریه ویراستار ارشد ویراستار ادبی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان