فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش  مقاله مطابق معمول همه نشریات علمی پژوهشی از طریق ثبت نام در سایت و رجوع به بخش ارسال مقاله است. 

مطالعه راهنمای نویسندگان پیش از ورود به بخش ارسال الزامی است. لطفا اینجا را کلیلک و مطالعه کنید 

login