اهداف و چشم انداز

  • شناساندن و معرفی تمدن ایرانی اسلامی 
  • معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی به جهانیان
  • معرفی مراجع ایران شناسی- اسلام شناسی 
  • شناساندن و معرفی  شخصیت های برجسته و صاحب نام و تاثیرگذار  ایران شنا سی و اسلام شناسی و آثار آنها 
  • کشف و مطرح کردن ایران شناسان و اسلام شناسان گمنام
  • معرفی دستاوردهای علمی  ایران شناسان و اسلام شناسان به جهانیان
  • معرفی و نقد آثار علمی و پژوهشی در همه زمینه های ایران شناسی و اسلام شناسی 
  • معرفی کرسی های علمی ایرانشناسی و اسلام شناسی در جهان 
  • معرفی میراث ایرانی اسلامی به کشورهای جهان 
login