درباره نشریه

این فصلنامه تحت عنوان مجله نامه ایران و اسلام با  کسب مجوز 18666 از وزارت ارشاد راه اندازی شد و نخستین شماره آن در تابستان سال 1391  با موضوع  ایران شناسی  و اسلام شناسی به چاپ رسید. لیکن به دلایل مختلف با افت و خیز تنها برخی شماره های آن منتشر شد. مطابق مصوبه شورای پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی در تیرماه 1399 مقرر شد تا این فصلنامه با عنوان جدید مجله  مطالعات ایرانی اسلامی  و تحت پوشش کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات فناوری به چاپ برسد. بنابراین با اخذ مجوز  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ 1399/05/20 با شماره 18666 جهت چاپ مقاله به سه زبان فارسی، انگلیسی وعربی با عنوان جدید مطالعات ایرانی اسلامی به منظور کسب حداکثری مخاطبان به کار خود ادام داد. انتظار می رود محققان و صاحب نظران حوزه مطالعاتی  ایرانی و اسلامی در رشد تکاپوهای علمی این مجله علمی-پژوهشی سهمی بخود اختصاص دهند.بدیهی است در این طریق الویت با پژوهش های علمی طراز اول  خواهد بود. 

   این مجله با حمایت انجمن ایران شناسی ایران به چاپ می رسد

 پردازش، داوری و انتشار مقاله در این نشریه رایگان است.

login