اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر غلامرضا امیر خانی

تاریخ ایران اسلامی استادیار و عضو هیات علمی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

www.nlai.ir/
gamirkhaniyahoo.com

سردبیر

دکتر فاطمه جان احمدی

تاریخ اسلام استاد و عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/fjanahmadi
janahmad2004yahoo.com
0000-0003-4609-2011

h-index: 3  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد علی آذر شب

استاد زبان و ادبیات عربی استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/azarshab
azarshabut.ac.ir

دکتر غلامرضا امیر خانی

استادیار تاریخ ایران اسلامی استادیار و عضو هیات علمی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

www.nlai.ir/introduction-researchers
amirkhaninlia.ir

دکتر فرزانه اعظم لطفی

مطالعات هند و زبان و ادبیات و فرهنگ اردو دانشیار گروه زبان و ادبیات اردو دانشگاه تهران- ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/f.azamlotfi/
f.azamlotfigmail.com

دکتر خلیل پروینی

استاد زبان و ادبیات عرب عضو هیت علمی گروه ادبیات عرب دانشگاه تربیت مدرس

parviniyahoo.com

دکتر فاطمه جان احمدی

استاد تاریخ- گرایش تاریخ اسلام استاد و عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

f.janahmadimodares.ac.ir

h-index: 3  

دکتر محمود جعفری دهقی

فرهنگ و زبانهای باستانی گروه فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشکده علوم انسانی و ادبیات، دانشگاه تهران

mdehaghiut.ac.ir
0000-0003-4517-1631


استاد تمام گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشکده علوم انسانی و ادبیات دانشگاه تهران

دکتر نجفقلی حبیبی

فلسفه و حکمت اسلامی استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران

najafgholihabibigmail.com

دکتر فریبرز خسروی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار و عضو هیات علمی کتابخانه ملی ایران

www.nlai.ir/introduction-researchers
khosraviyahoo.com

دکتر حسن ذوالفقاری

استاد زبان و ادبیات فارسی استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/zolfagari
zolfagari_hasanyahoo.com

دکترغلامحسین زرگری نژاد

استاد تاریخ ایران اسلامی عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران-ایران

zargari53gmail.com

دکتر زهره زرشناس

استاد فرهنگ و زبانهای باستانی استاد و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی تهران ایران

www.zarshenas.com/fa/
zzarshenasgmail.com

دکتر رضا رضا زاده لنگرودی

دانشیار تاریخ ایران اسلامی استاد و عضو هیات علمی دانشنامه جهان اسلام

fa.wikipedia.org
rezazadehgmail.com

دکتر کورش صالحی

تاریخ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه دانشگاه سیستان و بلوچستان

ksalehi50yahoo.com

دکتر حبیب الله عظیمی

نسخ پژوه .فقه و حقوق , استادیار و عضو هیات علمی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی -تهران- ایران

www.nlai.ir/documents/
habibazimiyahoo.com

دکتر نرگس نشاط

دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار و عضو هیات علمی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی -تهران- ایران

www.nlai.ir/documents
narges_neshatyahoo.com

دکتر جواد نیستانی

باستانشناسی دوره اسلامی استاد گروه باستانشناسی - دانشکده علوم انسانی -دانشگاه تربیت مدرس

modares.ac.ir/pro/academic_staff/jneyestani
jneyestanimodares.ac.ir
82885044

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پرفسور ولید العریض (اردن هاشمی)

استاد تاریخ اسلام استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه یرموک اردن هاشمی

faculty.yu.edu.jo/waleed_j/SitePages/Home.aspx
waleed_jyu.edu.jo
0096227211111

دکتر ساره البربوشی (فرانسه)

Oriental lanArabic langue andguages دانشکده زبانهای دانشگاه تولوز

sarra.barbouchiuniv-tlse2.fr

دکتر سامی جوده الزیدی ( عراق )

تاریخ اسلام گروه تاریخ ,و باستان شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه ذی قار عراق

samiutq.edu.iq

پرفسور رفعت حسین(مصر)

استاد زبان و ادبیات فارسی و زبان های شرقی استاد عضو هیات علمی دانشکده زبانهای دانشگاه قنات سوئز

hrefaat574gmail.com

پرفسور محمد الطاهر بنادی (الجزایر)

تاریخ معاصر کلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة جامعة محمد خیضر- بسکرة الجمهوریة الجزائریة

taharbenadi07gmail.com
+213698353898
0000-0001-5540-0077

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر نادر کریمیان سردشتی

زبان و ادبیات فارسی و باستان شناسی عضو هیات علمی میراث فرهنگی .تهران .ایران

nk_sardashtiyahoo.com

دکتر علی محمد طرفداری

تاریخ ایران اسلامی استادیار و عضو هیات علمی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی- تهران - ایران

tarafdaryyahoo.com

دکتر فرحناز افضلی قادی

نسخ پژوه .فقه و حقوق , استادیار و عضو هیات علمی گروه ایران شناسی اسلام‌شناسی کتابخانه ملی ایران .تهران. ایران.

fa.afzali.1394gmail.com
09196378812

ویراستار ارشد

دکتر کورش صالحی

تاریخ گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

ksalehi50yahoo.com

ویراستار ادبی

دکتر منصوره کریمی

استاد تاریخ- گرایش تاریخ اسلام دکتری تاریخ از دانشگاه الزهرا و پژوهشگر

karimighahigmail.com
09358340023