بازشناخت جنبه‌های اجتماعی و سیاسی توسعه و تداوم آیین‌های سوگواری‌ اسلامی در ایران (دوره تاریخی آل بویه تا مغول)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری رشته پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، نویسنده مسئول تهران، ایران.

2 دانشیار گروه کارگردانی نمایش، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

آیین‌های سوگواری، از ریشه‌دارترین آیین‌های جهان است. در ایران پیش از اسلام، این آیین‌ها برخاسته از مراسم کهن مربوط به سیاوش بود و با ورود اسلام و کمرنگ شدن آیین‌های سیاوشی، سوگواری سالیانه ایام محرم، مسیر گسترش و توسعه پیمود. با توجه به تداوم و بقای این آیین‌ها تا به امروز، سیر تاریخی این آیین-ها همواره مورد توجه پژوهشگران بوده‌است. پژوهش حاضر با تمرکز بر اولین دوره‌های ظهور آیین‌های سوگواری اسلامی، تا قبل از دولت یکپارچه صفوی، در پی پاسخ به این پرسش است که در شکل‌گیری، گسترش و تحول آیین‌های سوگواری اسلامی دوره مذکور، چه زمینه‌های اجتماعی و سیاسی دخیل و تاثیرگذار بوده‌اند؟ روش تحقیق، تاریخی-تحلیلی و نتیجه اولیه مبین این امر است که در این دوران،آیین‌های سوگواری، تحت تاثیر شرایط اجتماعی و سیاسی، به لحاظ محتوایی و ساختاری دگرگون شدند؛ از نظر محتوایی، تاریخ جایگزین اسطوره شد و از نظر ساختار آیینی، زمینه‌های اشکال روایی در عزاداری، همچون مقتل‌خوانی‌ ، مرثیه‌خوانی‌ و روضه‌خوانی فراهم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of the social and political aspects of the development and continuation of Islamic mourning rituals in Iran (Historical period of Al-Buwayh to the Mongols)

نویسندگان [English]

  • Marziye Borzoueian 1
  • Mohammadreza Khaki 2
1 PhD Graduate of Art Studies, Faculty of Arts, University of Trabiat Modares, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Theatre Directing Department, Faculty of Arts, University of Trabiat Modares, Tehran, Iran
چکیده [English]

Mourning rituals are one of the most rooted rituals in the world. In pre-Islamic Iran, these rites originated from the ancient rituals of Siavash, and with the advent of Islam and the decline of Siavash's rites, the annual mourning of Muharram began to expand. Due to the continuity and survival of these rituals, the historical course of these rituals has always been of interest to researchers. The present study, focusing on the first periods of the emerge of Islamic mourning rituals, before the unified Safavid government, seeks to answer the question of what Social and political issues have been involved and influential in the formation, expansion and evolution of Islamic mourning rituals in this period? The research method is historical-analytical and the initial result indicates that in this period, mourning rituals, under the influence of social and political conditions, changed in terms of content and structure; In terms of content, history replaced myth, and in terms of ritual structure, the grounds for narrative forms in mourning, such as “Maghtal khani” and “Marsiye khani” and “Roze khani” were provided.
For political and ideological reasons, Iranians combined Shiite thought with Iranian cultural contexts. The legacy of the Siavashan rituals soon adapted to the conditions under the oppression of the Shiites and took on an Islamic color and flavor in the martyrdom of the Shiite fighters. Al-Buwayh is the first Shiite government in Iran, and this historical period is the beginning of the emergence of official mourning rituals with Islamic content. Thus, the first stage of the evolution of Iranian mourning rituals in this period took place: In this period, "the transformation of mythical content into historical content" took place. It is noteworthy that, although the content of the mourning changed, the components and elements of Siavash's mourning rituals were repeated in full. This indicates the unconscious action of society in preserving and perpetuating ritual demonstrations, and giving society priority to ritual behavior.During the rule of the Seljuk Turks, who were Sunni, there was of course no official support for Shiite mourning rituals, but at the same time there was no serious prohibition or scope. Probably during this period, ritual mourning, which had previously been mainly in the form of demonstrations and rallies, was often limited to mourning in mosques and places of worship. The limitation of place, which is a direct result of the government's lack of official support for the rituals, played a significant role in the evolution of the form of the mirrors and paved the way for the growth of another branch of mourning based on "narration" which later culminated in " Roza Khani ".    During the Mongol rule, due to the lack of resources on Iranian mourning rituals, one can only be sure of the spread of "lamentation" and "Maqtal writing”(Books recounting the death of revered Muslim). Because it must be due to the spread of static mourning and the need to emphasize the narrators or Roze khani.
On the other hand, the evolutionary process of "lamentation" and "Maqtal "during the rule of the Sunni caliphate shows the originality of individual creations in Iranian culture and history; Between the Shiite rule of Diyalameh  and the Safavids, where Shiite rituals continued to thrive on the ups and downs of restrictions, composing poems and narrating historical news was probably a safer practice than holding overt Shiite rituals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mourning Ritual
  • Iran
  • Shi’a
  • The Buyid dynasty
  • Seljuk dynasty
  • Mongol dynasty
آژند، یعقوب. 1388، نمایش در دوره صفوی. چاپ دوم. تهران: نشر آثار هنری متن.
آقا عباسی، یدالله. 1391، دانشنامه نمایش ایرانی: جستارهایی در فرهنگ و بوطیق های نمایش ایرانی. چاپ اول. تهران: قطره.
ابن اثیر(1)،عزالدین.1383، تاریخ کامل، ج 11.ترجمه سید حسین روحانی، تهران، انتشارات اساطیر.
ابن اثیر(2)،عزالدین.1383، تاریخ کامل، ج 15. ترجمه سید حسین روحانی، تهران، انتشارات اساطیر .
ابن خلدون، عبدالرحمن.1359، مقدمه ابن خلدون. ج 2. محمد پروین گنابادی. چاپ چهارم. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
امین‌زاده، بهرام. 1386.«بازشناسی اثر آیین‌های جمعی بر پیکره‌بندی شهر سنتی»، هنرهای زیبا،32: 5-13 .
بکتاش، مایل.1384.«تعزیه و فلسفه آن»، ترجمه داوود حاتمی، در چلکوفسکی، تعزیه: آیین و نمایش در ایران، تهران: سمت: 128-149 .
پرویز، عباس. 1336. تاریخ دیالمه و غزنویان، تهران، انتشارات علمی.
پورخالقی چترودی، مه‌دخت و لیلاحق‌پرست.1389«بررسی تطبیقی آیین‌های سوگ در شاهنامه و بازمانده‌های تاریخی-مذهبی سوگواری در ایران باستان»، نشریه ادب و زبان.27. بهار 1389
پیرنیا، حسن و دیگران. 1389، تاریخ ایران. چاپ دهم. تهران: نشر نامک.
پیگولوسکایا، ن. و و دیگران. 1354، تاریخ ایران: از دوران باستان تا پایان سده هجدهم میلادی. کریم کشاورز. چاپ چهارم. تهران: انتشارات پیام.
جعفریان، رسول. 1369، تاریخ تشیع در ایران. چاپ دوم. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی
حضوری، علی. 1387، سیاوشان. چاپ سوم. تهران: چشمه.
حمیدیان،س 1380. متن کامل شاهنامه فردوسی بر اساس شاهنامه مسکو، تهران، نشر پیمان.
رئیس‌السادات، تهمینه،1395،«بررسی آیین‌های سوگواری در روزگار بوییان»، فصلنامه تاریخ نو، سال ششم، شماره 14، بهار 1395،صص:65-94.
ریپکا، یان و دیگران. 1381، تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه. عیسی شهابی. چاپ دوم. تهران: علمی فرهنگی
زرین‌کوب، عبدالحسین. 1384، دو قرن سکوت: سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در دو قرن اول اسلام. چاپ نوزدهم. تهران: سخن
ستاری، جلال. 1387، زمینه اجتماعی تعزیه و تئاتر در ایران. چاپ اول. تهران: مرکز.
شایگان، داریوش.1387، هانری کربن: آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی. باقر پرهام. چاپ پنجم. تهران: نشر فرزان.
شورمیج، مهتاب، شورمیج، محمد و دیگران،1400، «آیین‌های عاشورایی در دوره سلجوقی: زمینه‌ها و فرصت‌های مانایی»، فصلنامه شیعه‌پژوهی، سال هفتم، شماره 20، بهار و تابستان 1400، صص:125-166.
صفا، ذبیح‌الله. 1389، حماسهسرایی در ایران. چاپ نهم. تهران: امیرکبیر
عاشور پور، صادق. 1389، نمایشهای ایرانی. ج 2: تعزیه. چاپ اول. تهران: سوره مهر؛
عنایت، حمید.1380، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر. بهاءالدین خرمشاهی. چاپ چهارم. تهران: خوارزمی.
فاضلی، محمدتقی و غفارپور، بختیار. 1395،«بررسی آداب و رسوم سوگواری در شاهنامه فردوسی و مقایسه آن با آداب مذکور در بین اقوام لر بختیاری و لر کوچک»، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال دهم، شماره سوم، پاییز 95، صص 121-144.
قزوینی رازی، نصیرالدین ابوالرشید عبدالجلیل.1358، النقض، تصحیح میر جلال‌الدین محدث. تهران: انجمن آثار ملی.
واعظ کاشفی، حسین.] بی‌تا [، روضهالشهداء. شرح حال مؤلف به قلم شیخ ابوالحسن شعرانی. تهران.
همدانی، ابوالحسن 1958، تکمله تاریخ طبری، به تحقیق آلبرت یوسف کنعان، بیروت: الکاثولیکیه.