راههای انتقال فرهنگ و ادبیات ایرانی از عصر ساسانی به دوره اسلامی در آثار دکتر محمد محمدی-ملایری (بررسی موردی نقش تعریب و ترجمه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش در زمینه داد و ستدهای ادبی میان ادبیات فارسی و عربی یکی از عرصه‌های بسیار غنی و در عین حال یکی از مسائل چالش‌برانگیز در میان پژوهشگران بوده است. اینکه زبان و ادبیات فارسی پس از ورود اسلام به ایران چه سرنوشتی پیدا کرده است هم یکی از مسائلی است که بحث‌های بسیاری در پی داشته است. نحوه این داد و ستد و از آن مهمتر فرجام و سرنوشت ادبیات فارسی در دو قرن نخست، چه بسا دو گروه متخاصم را پدید آورده است که هر کدام در پی اثبات فرضیه‌های خود بوده‌اند که آیا اساساً ادبیاتی از دوران ساسانی به بعد از اسلام منتقل شده است و آیا چنین ادبیاتی اساساً وجود داشته یا خیر و در صورت وجود چنین ادبیاتی نحوه انتقال آن به ادبیات عربی و نحوه تعامل آن با ادبیات میزبان چگونه بوده است؟ و سؤالاتی از این دست که پژوهشگران ایرانی، عرب و حتی غربی‌ها را برآن داشته است که پاسخ یا پاسخ‌هایی برای آن پیدا کنند. یکی از این پژوهشگران که بیش از 50 سال از عمر خویش را در زمینه پژوهش‌های تطبیقی میان فارسی و عربی صرف نمود، محمد محمدی‌ملایری بود. وی تلاش کرد در طی این سال‌ها پاسخی برای سکوت ادبیات فارسی به‌ویژه در دو قرن پس از ظهور اسلام در ایران پیدا کند. این مقاله می‌کوشد با بررسی دو مفهوم "ترجمه و تعریب" به‌عنوان مهمترین کانالهای انتقال فرهنگ و ادبیات ایرانی پیش از اسلام به دوران اسلامی از نگاه محمد محمدی ملایری که باعث مبهم ماندن چیستی و چگونگی ادبیات فارسی در دوران اسلامی شده است با فرضیه‌های رقیب مانند دون قرن سکوت و یا دوران گسست و انقطاع به رقابت بپردازد. این مقاله با بررسی تمام آثار مرحوم محمدی و نیز با مراجعه به منابع کهن عربی و برخی کتب و مقالات مرتبط به به اهداف خود دست یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ways of transmitting Iranian Culture and Literature from Sassanid ara to Islamic era in works of Dr. Mohammad Mohammadi Malayeri (Case Study of the Roles of Interpretation and Translation)

نویسندگان [English]

  • Khalil Parvini 1
  • Majiid Bayati 2
1 Professor. Faculty member of Tarbiat Modares University, Faculty of Humanities
2 PhD student in Arabic language and literature at Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Research in the field of literary exchanges between Persian and Arabic literature has been one of the richest fields and at the same time, one of the most challenging issues among researchers, and the fate of the Persian language and literature after the emergence of Islam in Iran is also one of the issues that has caused much debate. The method of the exchange and, more importantly, the fate of Persian literature in the first two centuries, may have created two opposing groups that each of them sought to prove their hypotheses and answer the questions of whether literature was basically transferred from the Sassanid era to post Islam? Did such literature basically exist or not, and if so, how was it transferred to Arabic literature and how did it interact with the host literature? And such questions have led Iranian, Arab, and even Western scholars to find answers to them. One of these researchers who spent more than 50 years of his life in the field of comparative research between Persian and Arabic was Mohammad Mohammadi Malayeri. During these years, he tried to find an answer to the silence of Persian literature, especially in the two centuries after the emergence of Islam in Iran. This article attempts to compete with competing hypotheses such as two centuries of silence or a period of rupture by examining the two concepts of "translation and interpretation" as the most important channels of transfer of pre-Islamic Iranian culture and literature to the Islamic era from the perspective of Mohammad Mohammadi Malayeri, who has made it unclear what and how Persian literature was in the Islamic era. This article achieves its aims by examining all the works of the late Mohammadi and also by referring to ancient Arabic sources and some books and articles related to it. Therefore, by examining such theories, this study has examined the background and roots of the formation of such terms or theories to some extent, and then examined the theory of the period of transfer of Persian literature to Arabic literature during two centuries, which was proposed by Dr. Mohammadi and all aspects of his theory were explained based on ancient Arabic sources. In the end, it was found that the ways of transferring Iranian culture and literature to Arabic culture and language have been extensive, the translation and interpretation of which should be considered the most significant. The important point in this regard is that translation and interpretation have different types and go beyond what is discussed in literary and cultural circles to the extent that we see different types of interpretation such as the interpretation of history and the interpretation of characters, and this issue, that is, paying attention to the types of interpretations and not only the interpretation of Persian words expressed by Mohammadi, has solved many complex equations and mysteries of the Iranian culture and literature during two centuries and has provided us with thought-provoking answers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transition period
  • two centuries of silence
  • the first two centuries of Islam
  • translation
  • interpretation
  • Persian literature
  • Arabic literature
  • Mohammadi Malayeri
آذرنوش، آذرتاش. (1385 ش). چالش میان فارسی و عربی. چ 2. نی: تهران.
. (1381 ش). دکتر محمد محمدی‌ملایری و دل ایرانشهر. مجله بخارا. شماره 24. صص 301-296.
. (1378 ش). چالش میان فارسی و عربی. چ 2. تهران: نی.
ابن منظور. (بی‌تا). لسان العرب. إصدارات وزاره الشؤون الإسلامیه والأوقاف السعودیه.
ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق. (2009). الفهرست. قابله ایمن فؤاد سید. لندن: مؤسسه الفرقان للتراث الإسلامی.
البلاذری، ابی‌العباس. (1978). فتوح البلدان. حققه عبد الله انیس الطباع. بیروت- لبنان: مؤسسه المعارف.
الحموی، یاقوت. (1977). معجم البلدان. بیروت: دار صادر.
الجاحظ، ابوعثمان. (1965). الحیوان. حققه عبدالسلام محمد هارون. ط 2. مصر: منشورات مصطفی البابی الحلبی.
. (1914). کتاب التاج فی أخلاق الملوک. حققه أحمد زکی باشد. القاهره: المطبعه الوطنیه.
 (1998). البیان و التبیین. تحقیق و شرح عبدالسلام محمد هارون. الطبعه السابعه. القاهره: مکتبه الجانجی.
الحوفی، احمد محمد. (1978). تیارات ثقافیه بین العرب و الفرس. ط 2. دار نهضة مصر للطباعه والنشر: الفجالة، القاهره
شوقی، ضیف. (2004). تاریخ الأدب العربی العصر العباسی الأول. ط 16. قاهره- مصر: دارالمعارف.
. (2004). تاریخ الأدب العربی العصر العباسی الأول. ط 16. دارالمعارف: القاهره.
الطبری، ابوجعفر محمد بن جریر. (1968). تاریخ الرسل و الملوک. حققه محمد ابوالفضل إبراهیم. ط 2. مصر: دارالمعارف.
طه، حسین. (1969). من حدیث الشعر والنثر. قاهره- مصر: دارالمعارف.
عزام، عبدالوهاب. (بی‌تا). الصلات بین العرب و الفرس وآدابهما فی الجاهلیه والإسلام. قاهره- مصر: کلمات للترجمه والنشر.
فروخ، عمر. (1983). تاریخ الفکر العربی إلی ایام ابن‌خلدون. ط 2. بیروت- لبنان: دارالعلم للملایین.
المسعودی، علی بن الحسین. (1938). التنبیه والإشراف. صححه عبد الله اسماعیل الصاوی. مصر: المکتبه التاریخیه.
الفاخوری، حنا. (1385 ش). الجامع فی تاریخ الأدب العربی الأدب القدیم. ط 3. قم: منشورات ذوی القربی.
ملایری، محمد. (1384 ش). فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی. چ 5. تهران: توس.
. (1373 ش). تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی. تهران: توس.
. (1338 ش). آیین‌نامه والمقاطع الباقیه منها فی المصادر العربیه. مجله الدراسات الأدبیه. السنه الأولی. العددان الثانی والثالث. صص 45 – 15.
. (1379 ش). تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی. تهران: توس.
ندا، طه. (1991). الأدب المقارن. بیروت- لبنان: دارالنهضه العربیه.