سبک حجازی، سبک اموی، سبک عباسی؛ کوششی در تحلیل دقیق خطّ کوفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ، دانشگاه تهران، تهران ایران

چکیده

از اواخر قرن هجدهم که اصطلاح «خط کوفی» برای توصیف نظام نوشتاری مصحف های اولیه به کار رفت، تا کنون عمدتاً از همین اصطلاح در این مورد استفاده شده است. کاربرد تعمیمی این اصطلاح سبب بی توجهی به ویژگی های ممتازی شده که از حیث خط در مصحف های نگارش شده در یک بازة زمانی و مکانی گسترده وجود دارد. این امر همواره مورد انتقاد پژوهشگران حوزة کهن‌خطشناسی قرار داشته و آنان بر نادرستی و یا غیردقیق بودن این اصطلاح تأکید کرده اند. در این میان، به طور خاص فرانسوا دِروش تمرکز اصلی تحقیقات خود را بر تحلیل مصحف های کتابت شده در قرون اولیه اسلامی قرار داده و با توجه به فقدان دقت و جامعیت در اصطلاح «خط کوفی» تلاش نموده تا با بهره گیری دقیق از اصول دانش کهن خط شناسی و نسخه شناسی، زمان کتابت و نیز شاخصه های هریک از قرآن های اولیه تبیین نماید. او مشخصاً سه اصطلاح دیگر (سبک حجازی، سبک اموی، سبک عباسی) را به جای «خطّ کوفی» و در اشاره به مراحل گوناگون تطور و تحول این خط پیشنهاد نموده و بدین طریق، توانسته است تصویری روشن و نوآورانه از تحولات زمانی-شکلی این خط در مصحف های اولیه عرضه کند.

این نوشتار در صدد است تا با مطالعه و تحلیل آثار فرانسوا دروش و نیز با نگاهی به آنچه دیگر محققان در خصوص موضوعات مورد پژوهش او ارائه کرده اند، دیدگاه های نوآورانة دروش را در دوره بندی و سبک شناسی مصحف های نخستین و نیز حلّ مناقشات موجود در این زمینه مورد تبیین قرار دهد و فواید پژوهش های وی را در حوزة مطالعة خطّ معروف به کوفی تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hijazi Style, Umayyad Style, Abbasid Style; An attempt to accurately analyze the Kufic script

نویسنده [English]

  • mahya shoeibi omrani
Professor Assistant, Department of History, University of Tehran.Iran
چکیده [English]

This article attempts to examine Francois Deroche’s views on the “Kufic script” and the manuscripts (Qurans) written in this script, in order to demonstrate that he has succeeded to solve the problem that has always existed in the usage of the term. Since the late eighteenth century when the term “Kufic script” was utilized to describe the writing system of early Qurans, the term has been extensively applied in this case. The generic use of this term led to the ignorance of distinguishing characteristics which are present in the script system of Qurans transcribed over a wide period of time and space. This has been criticized by the researchers in paleography and they have emphasized the inaccuracy of the term. Among them, Francois Deroche has focused mainly on the analysis of early Qurans and according the inaccuracy of the term “Kufic scrip” has attempted to categorize these Qurans according to the typology of the script in order to explain the date of transcription and specific features of each manuscript. He has introduced three other terms: Hijazi style, Umayyad style, and Abbasid style instead of “Kufic script”, according to different steps of development and 
change in this script. Therefore, he could draw a clear and innovative picture of the temporal-formal developments in early manuscripts of Quran.
This paper aims to explain Francois Deroche’s views in the typology and stylistics of early Qurans and in resolving the disputes in this field, based on the study of his works and a look at what other researchers have raised. This will demonstrate the benefits of his studies in analyzing “Kufic script”. It is also discussed that despite the importance of his studies in this field, they have been generally overlooked in Persian researches into the early Qurans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kufic script
  • Francois Deroche
  • Abbasid style
  • Early Qurans
ابن­ ندیم (1350)، الفهرست، تصحیح رضا تجدد، تهران: بی­نا.
ایمانی، علی (1386)، سیر خطّ کوفی در ایران، تهران: زوار.
راهجیری، علی (1345)، تاریخ مختصر خط و سیر خوشنویسی در ایران، تهران: مشعل آزادی.
شکراللهی، احسان­الله (1394)، «پژوهشی دیگر در خط کوفی؛ نقد و معرفی کتاب پژوهشنامة خط کوفی»، نقد کتاب هنر، شمارة 5 و 6، صص 119ـ130.
شیمل، آنه­ماری (1368)، خوشنویسی و فرهنگ اسلامی، ترجمة اسدالله آزاد، مشهد: موسسة چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
غلامی­جلیسه، مجید (1393)، پژوهشنامة خط کوفی، قم: انتشارات عطف.
فضایلی، حبیب­الله (1350)، اطلس خط، اصفهان: انجمن آثار ملی.
قلیچ­خانی، حمیدرضا (1392)، درآمدی بر خوشنویسی ایرانی، تهران: فرهنگ معاصر.
مشیری، محمد (1354)، راهنمای خواندن انواع خطوط کوفی، تهران: مؤسسة سکه­شناسی ایران.
Abbott, Nabia (1938), “An ArabicـPersian Wooden Ḳur'ānic Manuscript from the Royal Library of Shāh Ḥusain Ṣafawī”, Ars Islamica, Vol. 5, No. 1,p 88ـ94.
Abbott, Nabia (1939), The Rise of the North Arabic Script and Its Quranic Development, Chicago: The University of Chicago Press.
Blair, Sheila (2006), Islamic Calligraphy, Edinburgh: Edinburgh University Press.
Sheila S. Blair, “EPIGRAPHY iii. Arabic inscriptions in Persia,” Encyclopaedia Iranica, VIII/5, pp. 490ـ498, available online at. http://www.iranicaonline.org/articles/epigraphyـiii.
Bloom, Jonathan (2015), “The Blue Koran Revisited”, Journal of Islamic Manuscripts 6, 196–218.
Déroche, François (2017), “Written Transmission”, in: Andrew Rippin, Jawid Mojaddedi eds., The Wiley Blackwell Companion to the Qurʾa¯n, Hoboken, NJ : John Wiley & Sons.
Déroche, François (2016), “The Copyists' Working Pace: Some Remarks towards a Reflexion on the Economy of the Book in the Islamic World”, in: Geoffrey Roper ed., The History of the Book in the Middle East, New York: Routledge, 203ـ213.
Déroche, François (2014), Qurʾans of the Umayyads: A First Overview, Leiden: Brill.
Déroche, François (2013), “Review on the Rise of Islamic Calligraphy”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol. 76, Issue 1, 116ـ118.
Déroche, François (2010), “The codex Parisinoـpetropolitanus and the ḥijāzī scripts”, Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, Vol. 40, 113ـ119.
Déroche, François (2006), Islamic Codicology, Trans. by Deke Dusinberre / David Radzinowicz, London: AlـFurqan Publications.
Déroche, François (2005),Le Coran, Paris: Presses Universitaires de France.
Déroche, François (2001ـ2006), “Manuscripts of the Quran”, EQ, Vol.3, 254ـ275.
Déroche, François (1998), “Les Études Paléographie des Écritures Livresques Arabes: Quelques Observasions”, AlـQantara, Vol. 19, No. 2, 365ـ381.
Déroche, François (1992), The Abbasid tradition: Qurans of the 8th to the 10 th centuries AD, New York: ‎Nour Foundation in association with Azimuth Editions and Oxford University Press.
Gacek, Adam (2009), Arabic Manuscripts: A Vademecum for Readers, Leiden: Brill.
George, Alain (2015), “Coloured Dots and the Question of Regional Origins in Early Qur'ans”, Journal of Qur'anic Studies, Vol. 17, No. 2, 75ـ102.
Grohmann, Adolf (1958), “The Problem of Dating Early Qurans”, Der Islam, xxxiii, 213ـ231.
KarimiـNia, Morteza (2006), “Iranian Kufic Qur'an Manuscripts: A Brief Survey”, Journal of Qur'anic Studies, Vol. 8, No. 2, 156ـ168.
Robin, Christian Julien (2006), “La Réforme de L’écriture Arabe à L’époque du Caliphat Médinois”, Mélanges de l’Université SaintـJoseph 59, 319ـ364.
Soucek, Priscilla (1999), “Review on the Abbasid Tradition”, Studies in the Decorative Arts, Vol. 6, No. 2, 129ـ131.
SourdelـThomine,J (1997), “Khatt”, EI1, Vol. 4, 1113ـ1122.