جایگاه زنان ایرانی در آثار مستشرقان؛ مطالعه موردی کتاب تاریخ ایران از ظهور اسلام تا آمدن دولت سلجوقیان ج ۴ پژوهش دانشگاه کمبریج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و دکترای تاریخ و تمدن اسلامی کرمانشاه ایران

چکیده

‌ با وجود اینکه حضور و جایگاه زنان در جوامع اسلامی از موضوعات مهم و مورد توجه مستشرقان بوده‌است، اما به دلایلی در کتاب "تاریخ ایران از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان " پژوهش دانشگاه کمبریج، جایگاه و نقش زنان در تحولات سیاسی و اجتماعی نادیده گرفته شده‌است. در واقع با نادیده انگاری نقش زنان در مجموعه مقالات این کتاب، حضور آنان در امور مختلف اعم از سیاسی، اجتماعی و دیگر امور، بسیار کم اهمیت جلوه داده‌شده‌است. مقاله حاضر به‌روش توصیفی- تحلیلی و انتقادی، سعی کرده است  تا به بازتاب جایگاه و نقش زنان ایرانی به روایت نویسندگان مجموعه مقالات این کتاب بپردازد. به نظر می‌رسد علی‌رغم آگاهی نویسندگان مقالات این کتاب از نقش و جایگاه زنان در تحولات این دوره ، جایگاه زنان ایرانی بویژه زنان فرمانروا و حاکم به‌درستی مشخص و تبیین نشده است. پس پرسش اصلی این است : نقش  و جایگاه زنان ایرانی در کتاب تاریح کمبریج چیست؟ مستشرقان چه تصویری از زن ایرانی در این کتاب ارائه داده اند؟ هرچند باید اعتراف کرد که  انعکاس حضور آشکار زنان در کتاب‌های تاریخی به‌صورت کلی هم بسیار کم  رنگ است، لیکن مطالعه انتقادی این مجموعه مقالات نشان‌می‌دهد، عدم بررسی همه جانبه منابع مکتوب تاریخی، یکی از عوامل مهم نادیده انگاری نقش آفرینی زنان در تاریخ تحولات ایران بوده‌است. هرچند در این مقوله پیش داوری‌های مستشرقین نسبت به زنان مسلمان هم سبب عدم اهتمام به درج نقش آفرینی آنان در تحولات هم موثر بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Approaches to the Image of Women Rulers in the Book of History of Iran from the Rise of Islam to the Coming of the Seljuk Government, Cambridge University Research

نویسنده [English]

  • NosratBanoo Azizi
Researcher and PhD in History and Islamic Civilization of Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Although the presence and position of women in Islamic societies have been important topics and of interest to Orientalists, for some reasons, in the book "Cambridge History of Iran: Period from the Arab Invasion to the Seljuks", research from the University of Cambridge, the position and role of women in the political and social developments of Iran Ignored.
In fact, by ignoring the role of women in the collection of articles in this book, their presence in various matters, including political, social, and other matters, has been made very less important. The present article has tried to reflect the position and role of Iranian women in a descriptive-analytical and critical way according to the authors of the collection of articles in this book. It seems that despite the knowledge of the authors of the articles in this book about the role and position of women in the developments of this period, the position of Iranian women, especially the ruling women, has not been properly defined and explained. So the main question is: What is the role and position of Iranian women in the Cambridge history book? What image of Iranian women have the Orientalists presented in this book? Although it must be admitted that the reflection of the obvious presence of women in historical books is generally very weak, the critical study of this collection of articles shows that the lack of comprehensive examination of written historical sources has been one of the important factors of ignoring the role played by women in the history of Iran's developments. However, in this category, the prejudices of the Orientalists towards Muslim women have also been the reason for the lack of attention to include their role in the developments.
 
 Introduction 
The confrontation of orientalists with the role and position of women in Islamic lands has been one of the topics of their interest. It is very important. including the fame of its authors, the academic atmosphere of writing, and the many audiences of this work, at least in Iran; Finally, the inclusion of topics and the diversity of the authors of the articles in this book have added to its charms. It was compiled, edited, and published by Richard Nelson Frye at Cambridge University translated in Iran by Hassan Anousheh, and published in Tehran by AmirKabir Publishing House in 2005. We want to examine the image of women in this book, although we know that the image of women in historical texts is very faint and often neglected, but many traces of them can be found in historical developments.
 
 Material & Methods 
The present article has tried to reflect the position and role of Iranian women in a descriptive-analytical and critical way according to the authors of the collection of articles in this book. It seems that despite the knowledge of the authors of the articles in this book about the role and position of women in the developments of this period, the position of Iranian women, especially the ruling women, has not been properly defined and explained. So the main question is: What is the role and position of Iranian women in the Cambridge history book? What image of Iranian women have the Orientalists presented in this book? Although it must be admitted that the reflection of the obvious presence of women in historical books is generally very weak, the critical study of this collection of articles shows that the lack of comprehensive examination of written historical sources has been one of the important factors of ignoring the role played by women in the history of Iran's developments. However, in this category, the prejudices of the Orientalists towards Muslim women have also been the reason for the lack of attention to include their role in the developments.
 
Discussion of Results & Conclusions 
Reviews and critical evaluation showed that although this book has provided good information about the history and civilization of Iran after Islam until the arrival of the Seljuks, for reasons such as lack of access to sources and lack of attention to the role of women in the history of Iran after In Islam, the presence of women in politics, society, culture, etc. has been ignored and sometimes this issue has been ignored as if it denies the presence of women in the society in question. And because most of the historical books were written by men, the neglect of women is a frequent thing in history, and this is not exclusive to Iranian women. However, it seems that orientalists have discriminated more against Muslim women, and it is as if historians have refused to look at women realistically and have written history by default based on the superiority of men over Muslim women. In this book, the ability of Iran's ruling women and achieve the highest political power in the territory of their government has been ignored, and this has caused the role of women to be greatly reduced by wording and writing less about their position. In this book, the dangerous and behind-the-scenes roles of women, which are sometimes difficult to prove, are detailed, but the role of women in religious sciences, jurisprudence, mysticism, poetry, astronomy, medicine, and dozens of other civilizational matters, of which there were many examples in this period It has been neglected. Although studies and investigations have shown that the neglect of this issue is not a unique issue. Of course, studies and investigations have shown that the neglect of this issue is not a problem that is unique to the history of Iran, but in other existing studies, traces of concealment and neglect of the role of women can also be seen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian women
  • Cambridge History of Iran
  • Orientalists
  • The prejudices
۱-  ابن‌اثیر جزری، عز الدین، (بی‌تا) تاریخ کامل بزرگ اسلام و ایران، ترجمه عباس خلیلی و علی هاشمی حائری، تهران، انتشارات علمی،.
۲- ابن اثیر ،عزالدین ابی الحسن علی، (1979)الکامل فی التاریخ، بیروت، دارصادر.
۳- ابن‌مسکویه، أبو علی أحمد بن محمد،( 1366)تجارب الامم و تعاقب الهام، ترجمه محمد فضائلی، انتشارات زرین،.
۴- بیهقی، علی بن زید، (بی‌تا)تاریخ بیهق، تصحیح احمد بهمنیار و مقدمه علامه قزوینی، تهران، اسلامیه،
۵- جوینی، محمد،(1389) تاریخ جهانگشای جوینی به تصحیح محمد قزوینی، تهران نشر اساطیر،
۶- رجبی، محمد حسن،(1394) فرهنگ نامه زنان ایرانی و پارسی گوی از آغاز تا مشروطه، تهران، نشر سروش،
۷-عنصر المعالی، کیکاووس، (۱۳۸۵)نصیحت نامه مشهور به قابوسنامه، مصحح: سعید نفیسی، ویراستار: عزیزالله علیزاده، تهران: فردوس،.
۸- فرای، ریچارد. نلسون، (۱۳۸۵)تاریخ ایران از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان، مترجم: حسن انوشه مؤسسه انتشارات امیر کبیر تهران  چاپ ششم. جلد چهارم.
۹- مجهول المولف، (بی‌تا)مجمل التواریخ و القصص، به اهتمام محمد رمضانی، مصحح محمد تقی بهار، تهران، کلاله خاور،
10-هدایت، رضا قلی‌خان،( ۱۳۳۹) مجمع الفصحاء، به کوشش مظاهر مصفا، تهران نشر امیرکبیر؛