تحلیل عوامل اثرگذار بر زیست‌ بوم ایرانی در دوره صفویه (مطالعه موردی: سفرنامه‌های سانسون و تاورنیه بر پایة تصویرشناسی فرهنگی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی/ گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانش آموخته رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه ایران

10.30484/jii.2023.3407.1114

چکیده

تصویرشناسی فرهنگی، دانش شناخت خود از نگاه دیگری، از رهگذر آثار ادبی به‌ویژه سفرنامه‌ها با تأکید بر تصویرهای فکری- فرهنگی است؛ بنابر این، مطالعۀ فرهنگی دوره صفویه که از دوره‌های برجسته و مهمّ تاریخ ایران است، بر اساس سفرنامه‌های تاورنیه و سانسون یاریگر شناخت ویژگی‌های فرهنگ زندگی و عوامل اثرگذار بر زیست‌بوم ایرانیان در این دوره است. هدف پژوهش پیش روی یافت پاسخ این پرسش است که:  شناخت تصویر و نقش فرهنگی رویکردهای سیاسی، بازرگانی، اجتماعی و باورهای خرافی اثرگذار بر زندگی خودی در آیینة نگاه دیگری از منظر تصویرشناسی چگونه است؟  و این که: چه عواملی بر زیست بوم ایرانیان در دوره صفویه موثر بوده است؟ دستاورد پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی بر پایة تصویرشناسی فرهنگی نشان می‌دهد، رویکردهای فکری- فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و سیاست‌های اقتصادی و باورهای خرافی کارکردی اثرگذار بر زیست‌ بوم و اقتصاد  مردم ایران عصر صفوی داشته‌اند عواملی  همچون:  کارگزاران سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ، نظام اقتصادی و سیاست‌های تجاری و مالیاتی نامشروع، کارکرد منفی قدرت نامحدود شاه، ناکارآمدی جانشینان شاه،  و نقش وی در استفاده نابجا از منابع اقتصادی،سبب بروز بحران در زندگی مردم و پیدایش نارضایتی عمومی شده‌است و شاهان صفوی در تبیین راهکار بلند‌مدت و بایسته و شایسته ناتوان بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the influencing factors on the Iranian ecosystem during the Safavid era (case study: travelogues of Sanson and Tavernier based on cultural imagery)

نویسندگان [English]

  • Khalil Baygzade 1
  • Nazanin Namdari 2
1 associate professor of Persian of Language and Literature/ Persian literature group, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Student of Persian Language and Literature, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Cultural imagery is the knowledge of knowing oneself from another point of view, through literary works, especially travelogues, with an emphasis on cultural-intellectual images; Therefore, the cultural study of the Safavid period, which is one of the prominent and important periods of Iranian history, based on the travelogues of Tavernieh and Sanson, helps to understand the characteristics of the culture of life and the factors that affect the ecosystem of Iranians in this period. The aim of the present research is to answer this question: What is the recognition of the image and the cultural role of political, commercial, social approaches and superstitious beliefs affecting one's life in the mirror of another view from the perspective of imagery? And this: What factors have been effective on the Iranian ecosystem during the Safavid era? The result of the research with a descriptive-analytical approach based on cultural imagery shows that the intellectual-cultural, political, social and economic policies and functional superstitious beliefs affecting the ecology and economy of the people of Iran during the Safavid era had factors such as: political, economic and cultural agents, The economic system and illegitimate commercial and tax policies, the negative function of the shah's unlimited power, the inefficiency of the shah's successors, and his role in the improper use of economic resources, have caused a crisis in people's lives and the emergence of public dissatisfaction, and the Safavid kings explained the long-term solution and Deserving have been disabled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural iconography
  • superstitious beliefs
  • Safavid era
  • economy of life
  • Nicola Sanson
  • Jean-Baptiste Tavernier