ایران‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه جغرافیا دانشکده علوم جغرافیایی وبرنامه ریزی، دانشگاه اصفهان.اصفهان. ایران.

2 استادیار مدعو،، ژئومورفولوژی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران

10.30484/jii.2022.3029

چکیده

تغییر جایگاه ایرانشناسی به ایرانشناختی از آنجا ناشی میشود که بنیان الگوی «شناخت» دچار تحول شدهاست. در ایرانشناختی، اصل «دوگانگی دکارتی» مندرس شده، فرض شدهاست. در اینجا انسان بهعنوان شناسنده صِرف تلقی نمیشود بلکه شناخت را محصول مشترک بین شناسنده و پدیده دانسته و بر این سیاق الگوهای شناخت و کالبدشکافی علمی ایران، دستخوش تغییرات بنیادی میشود. از یک سوء نحوه بازتاب دادهها در ذهن پژوهشگر اهمیت مییابد و از سوی دیگر نقش سرزمین ایران در ایجاد منطق و نوع تجربه زیستهای که ساکنان این سرزمین از زیستن در ایران آموختهاند، مطرح میشود. بهبیاندیگر، هویت مکانی نقش عمدهای در نوع شناخت منتج از خِرد عاطفی ساکنان خود، دارد. در ایرانشناختی، پژوهشگر و نحوه بازتاب دادهها در ذهن او اهمیت پیدا میکنند. زیرا حاصل چنین تحلیلی در قالب مؤلفههای فرهنگی، اجتماعی و زبانی پژوهشگر صورتمیگیرد و بدین ترتیب تأثیرگذاری و تأثیرپذیری الگوی دیرینه فهم و دانش هر پژوهشگری با آنچه ادراک معنا میکنیم، به رسمیت شناخته میشود. به سخن دیگر مبانی شناخت به قلمرو فرهنگ و ویژگیهای جامعهشناختی رصدکننده معطوف میشود. این چرخش بنیادین در اصول ایرانشناختی را باید نخست مدیون طرح نظریه «هویت آینهای» و «دستگاه جغرافیایی ایران» دانست. این الگو از تأمل در پدیدهها، قلمرو جدیدی از درک و شناخت از ایران و ایرانیت برای ما به وجود آورده که میتواند ما را در شناخت بهتر فضای ایران، ارتباط منطقیتری با محیط و فهم تفاوتهای فرهنگی و چرایی مانایی ایران در طول اعصار کمک کند. بنابراین، در ایرانشناختی نهتنها ذهن و طرحوارههای ذهنی پژوهشگر بلکه طرحوارههای ذهنی ساکنان و رمزگشایی تصویر ذهنی آنها هم مورد توجه است. در این روش «معناداری زمین» که یک استعاره مفهومی از تأثیر زمینبر فهم و منطق شناخت ساکنان آن است، شکل میگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iranian knowledge

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Ramesht 1
  • Ebrat Mohamadian 2
1 Professor, Department of Geography, Faculty of Geographical Sciences and Planning, Isfahan University, Isfahan. Iran.
2 Assistant Professor of Geomorphology, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

1.Abstract
Changing the status of "Iranian studies" to “Iranistics " comes from the fact that the basis of the model of "Knowledge" has undergone a transformation. IN authentic Iranian studies, "Descartes' duality"; old and rejected, is assumed. Here, man is not considered as a mere knower, but knowledge is considered as a joint product between the knower and the phenomenon, and in this context, the patterns of knowledge and scientific autopsy of Iran undergo fundamental changes. On the one hand, the way information is reflected in the researcher's mind is important, and on the other hand, the role of the land of Iran in creating logic and the type of lived experience that the residents of this land have learned from living in it is expressed. In other words, place identity plays a major role in the type of knowledge resulting from the emotional intelligence of its residents. In Iranian studies, the researcher and the way the data is reflected in his mind become important. Because the result of such an analysis takes place in the form of the researcher's cultural, social and linguistic components, and therefore the influence and impact of the long-standing pattern of understanding and knowledge of each researcher is recognized by what we mean.
In other words, the basics of knowledge are directed to the realm of culture and sociological features of the observer. This fundamental turn in the principles of Iranian studies should first be attributed to the theory of "Mirror Identity" and "Geographical Device of Iran".
This pattern of reflection on phenomena has created a new realm of understanding and knowing Iran and being Iranian for us and can help us to better understand the atmosphere of Iran. And create a more logical connection with the environment and understanding of cultural differences. And explain the reasons for Iran's immortality throughout the ages. Therefore, in Iranian Studies, not only the researcher's mind and mental schemes, but also the residents' mental schemes and the decoding of their mental image are of interest. In this method, the "meaning of the land" is formed, which is a conceptual metaphor of the effect of the land on the understanding and logic of the knowledge of its inhabitants.
2- Introduction     
The recognition of various texts from Iran will be done by interpreting them through semiotic and semantic analysis until reaching the field of semantics and usage. Understanding the difference between Irenology and "Iranian knowledge" will help us present Iran not only as a hard truth but also as an interpretable reality and a factor in the epistemological logic of its inhabitants' thoughts and experiences. This perspective reveals the secret of Iran's cultural unit's immortality and permanence, based on culture and a rich cultural ecology, rather than race or nationalism. In this article, we discuss cultural Iran, Iranian identity based on Sapir-Whorf's (1960) theory, an epistemological identity, and introduce it.
3- Material & Methods   
 A question arises here: One question arises: why has Iran, among its 15 neighboring countries with a history of independence, always remained a cultural and independent unit in history's context? We can answer this question by referring to several central theories in the field of epistemology. In this article, we analyze two important epistemological features of Iran, relying on the theory of several researchers who are experts in this field. The phenomenological approach and the benefit of "text analysis" led to six new theories about Iran's land, resulting in a semantic autopsy. To achieve the research's goals, we studied the sources of the six theories, re-read and analyzed the texts, deduced the extracted conceptual propositions about Iran's characteristics, and explained the importance of each one.
4- Discussion of Results & Conclusions    
The research indicates that the change in researchers' approach from Irenology to Iranian knowledge defines new horizons of the cognitive understanding of the inhabitants of the land of Iran for us and leads to the mechanism of the influence of place in the epistemological framework of Iranians.
Studies have shown that Iranian studies can explain many cultural events our national rituals and celebrations and how the inhabitants of Iran understand their biological place. This issue can help us in understanding the biological, cultural, and social structure existing in Iran in the field of epistemology. As mentioned in the geographical framework of Iran, many of our collective and cultural behaviors are teachings that the place has instilled in them in the form of experimental and emotional knowledge.
Therefore, the concept of Iranianism is also separated from the classic forms of race, blood, and nationalism, which usually do not have documented scientific support.
Iranianism is presented in the field of epistemology in this way: the inhabitants of the land of Iran, since they have lived in this place, have a special mental and intellectual framework under the influence of the place's identity and think according to its cultural place.
Reference
1- Adibzadeh, Majid (1388). Epistemological Democracy, Phoenix Publications, first edition, Tehran.
2- Spiren, Ann Whiston (1387). Manzar language, translated by Seyed Hossein Bahraini and Behnaz Aminzadeh, Tehran University Press. Second edition, Tehran.
3- Baba Jamali, Farhad (1391). The components of geomorphology and its effects on the civil identity and handwoven carpet art of Iran (case example: smooth civility and non-fluid civility in central Iran), PhD thesis, supervised by Mohammad Hossein Ramsht, University of Isfahan, Department of Natural Geography.
4- Badakhshan, Ebrahim and Azmoudeh, Hassan (2012). Rethinking linguistic relativity with a cognitive approach and relying on Persian language data, Scientific-Research Quarterly of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Foreign Languages, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, (11), 1-28.
5- Javadi, Ruqiya (2011). Marx's Philosophical Thoughts, Parse Magazine, (18-19, 53-79.
6- Child, Gordon (1355). Man creates himself, translated by: Ahmad Karimi Hakak, Mohammad Hel-Etaei, Pocket Books Co., Ltd. Publications (in collaboration with Franklin Publications), third edition, Tehran.
7- Haqshanas, Mohammad Ali (1390). Persian language and literature at the crossroads of tradition and modernity. Advertisement, first edition, Tehran.
8-Ramshet, Mohammad Hossein, Tayyaba Mahmoudi, Mozhgan Inteziri, Abbas Ali Vali, Ali Rabbani (2015). Spatial identity and its role in the crystallization of Iranian civil society, Quantitative Geomorphology Research, 4(4), 56-71.
9- Rahdan Mofard, Mohammad, Mohammad Hossein Ramsht (2015). Geographical Institution of Iran, Publishing Pattern of Progress, Affiliated to Islamic Pattern Center of Iran, First Edition, Tehran.
10- Rouhani, Massoud, Mohammad Enayati Qadiklabi (2009). The components of national identity in contemporary poetry (a case study of Mohammad Reza Shafiei Kodkani's poetry), National Studies Quarterly, (2), 105-126.
11- Selgi, Leila, Mohammad Ali Zanganeh Asadi, Ebrat Mohammadian (2018). Phenomenology in Geomorphology, Quarterly Journal of Geography and Development, (54), 1-14.
12- Muhammadian, Ebrat (1400). Spatial identity, settlement and settlement system in the land of Iran (under research), responsible for the project: Mohammad Hossein Ramsht, support fund for researchers and technologists of the country.
13- Mohammadian, Ebrat (2018). The logic of the spatial arrangement of settlements in the Khuzestan plain, Quarterly Journal of Geography and Urban-Regional Studies, (33), 147-160.
14- Mir Baghrifard, Seyyed Ali Asghar, Fateme Bostan Shirin (2001). Cordoba and Isfahan and the similarity of its two philosophical schools, collection of articles, International Conference of Cordoba and Isfahan two schools of Islamic philosophy, May, Isfahan.
15- Nematolahi, Fatima (2013). Transtextual space in geomorphology, scientific and research quarterly, geography and environmental planning, 25 (1), 109-120.
16- Tashan, Mohammad Reza (2016). Zagros and spatial identity, Quarterly Journal of Geography and Environmental Planning, 28 (4), 165-176.
17- Hashemi, Zohra, (1389). Conceptual metaphor theory from the point of view of Likoff and Johnson, Adab Research, (12), 119-140.
18- Helali, Fatemeh, Toubi Zamani (1387). Native science from the point of view of Dr. Seyed Hossein Nasr, "Farhang al-Horesh" Quarterly, 1(1), 117-150.
19- Carol E. Cleland, (2002). Methodological and Epistemic Differences between Historical Science and Experimental Science, Philosophy of Science, 69(3), PP. 474–496.
 20-http://www.jstor.org/stable/10.1086/342455.
21- Hillier, Bill. Hanson, Julienne, (1984). The Social Logic of Space, Published by Press Syndicate University of Cambridge.
22- Sapir, E., (1929). The Status of Linguistics as a Science. Language, 5. 2:207-14.
23-Whorf, B., (1956). Language, Thought, and Reality: Selected Writings. ed. By J. B. Carroll, Cambridge, Mass: MAT Press.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Studies
  • Iranistics
  • Lived experience
  • The significance of the earth
  • mirror identity
  • Spatial identity
1- ادیب‌زاده، مجید( 1388). دموکراسی معرفتی، انتشارات ققنوس، چاپ اول، تهران.
2- اسپیرن، آن ویستون( 1387). زبان منظر، ترجمه سیدحسین بحرینی و بهناز امین‌زاده، انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم، تهران.
3- بابا جمالی، فرهاد(1391). مؤلفههای ژئومورفولوژی و تأثیرات آن بر هویت مدنی و هنر فرش دستباف ایران (نمونه موردی: مدنیت روان و مدنیت غیر روان در ایران مرکزیرساله دکتری، راهنما محمدحسین رامشت، دانشگاه اصفهان، گروه جغرافیای طبیعی.
4- بدخشان، ابراهیم و آزموده، حسن(1391.). بازاندیشی نسبیت زبانی با رویکرد شناختی و استناد بر دادههای زبان فارسی، فصلنامة علمی‌- پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، (11)،  28- 1.
5- جوادی، رقیه (1391). اندیشههای فلسفی مارکس، مجله پارسه، (19-18 ،79-53.
6- چایلد، گوردن(1355). انسان خود را میسازد، ترجمه: احمد کریمی حکاک، محمد هل اتائی، انتشارات شرکت سهامی کتاب‌های جیبی (با همکاری انتشارات فرانکلین)، چاپ سوم، تهران.
7- حق‌شناس، محمدعلی(1390). زبان و ادبیات فارسی در گذرگاه سنت و مدرنیته،. آگهی، چاپ اول، تهران.
8-رامشت، محمدحسین، طیبه محمودی، مژگان انتظاری، عباسعلی ولی، علی ربانی(1395). هویت مکانی و نقش آن در تبلور هسنه مدنی ایران، پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمّی، 4(4) ، 71-56.
9- راهدان مفرد، محمد، محمدحسین رامشت( 1395). دستگاه جغرافیایی ایران، نشر الگوی پیشرفت، وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایران، چاپ اول، تهران.
10- روحانی، مسعود، محمد عنایتی قادیکلابی(1389). مؤلفههای هویت ملی در شعر معاصر (مطالعه موردی شعر محمدرضا شفیعیکدکنی)، فصلنامه مطالعات ملی، (2)، 105-126.
11- سلگی، لیلا، محمدعلی زنگنه اسدی، عبرت محمدیان(1398). پدیدارشناسی در ژئومورفولوژی، فصلنامه جغرافیا و توسعه، (54)،. 1-14.
12- محمدیان، عبرت(1400). هویت مکانی، سکونت و نظام سکونتگاهی در سرزمین ایران (در دست پژوهش)، مسئول طرح:: محمدحسین رامشت، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور.
13- محمدیان، عبرت ( 1398). منطق چیدمان فضایی سکونتگاههای جلگه خوزستان، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه‌ای، (33)، 160-147.
14- میرباقری‌فرد، سید علی‌اصغر، فاطمه بستان شیرین(1381). قرطبه و اصفهان و تشابه دو مکتب فلسفی آن، مجموعه‌مقالات، همایش بین‌المللی قرطبه و اصفهان دو مکتب فلسفه اسلامی، اردیبهشت‌ماه، اصفهان.
15- نعمت‌الهی، فاطمه ( 1393). فضای ترامتنی در ژئومورفولوژی، فصلنامه علمی و پژوهشی، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، 25 (1)، 120- 109.
16- نوجوان، محمدرضا( 1396). زاگرس و هویت مکانی، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 28 ( 4)، 165-176.
17- هاشمی، زهره، (1389).. نظریه استعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون، ادب پژوهشی، (12) ، 140-119.
18- هلالی، فاطمه، طوبی زمانی(1387). علم بومی از دیدگاه دکتر سید حسین نصر، فصلنامه فرهنگ پژوهش، 1(1) ، 150-117.
1- Carol E. Cleland, (2002). Methodological and Epistemic Differences between Historical Science and Experimental Science, Philosophy of Science, 69(3), PP. 474–496. http://www.jstor.org/stable/10.1086/342455.
2- Hillier, Bill. Hanson, Julienne, (1984). The Social Logic of Space, Published by Press Syndicate University of Cambridge.
3- Sapir, E., (1929). The Status of Linguistics as a Science. Language, 5. 2:207-14.
4-Whorf, B., (1956). Language, Thought, and Reality: Selected Writings. ed. By J. B. Carroll, Cambridge, Mass: MAT Press.