دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-154